Governance - att styra med insikt snarare än avsikt
Report, 2011

Denna skrift diskuterar aktiviteter i och resultat av ett pilotprojekt inom Mistra Urban Futures, kallat Multi-level governance. Pilotprojektets fokus har varit flernivåstyrning, eller snarare sektorssamverkan. Att hålla historien om samverkansprocessen levande, att den bör få ett tydligt slut och att samlas kring ett varumärke är några av de faktorer för framgångsrikt samarbete och lärande som projektet identifierat. Men hjälp av detta samt övriga identifierade faktorer hoppas man lättare kunna bemöta komplexiteten i frågorna kring hållbar stadsutveckling som är en stor utmaning för lokal och regional politik samt förvaltning eftersom olika former av samverkan ofta ses som centrala för att möta denna utmaning.

K2020

S2020

Göteborgsregionen

governance

Rådslagsprocessen

flernivåstyrning

transdisciplinär

samverkan

Områdesprogrammen

Malmö

Author

Joakim Forsemalm

University of Gothenburg

Mistra Urban Futures

Stig Montin

University of Gothenburg

Mistra Urban Futures

Magnus Johansson

Lars Lilled

Elin Johansson

Jan Gustafsson

Ylva Löf

Kerstin Elias

Subject Categories

Civil Engineering

Public Administration Studies

Pedagogy

Communication Studies

History

More information

Created

10/7/2017