Governance - att styra med insikt snarare än avsikt
Rapport, 2011

Denna skrift diskuterar aktiviteter i och resultat av ett pilotprojekt inom Mistra Urban Futures, kallat Multi-level governance. Pilotprojektets fokus har varit flernivåstyrning, eller snarare sektorssamverkan. Att hålla historien om samverkansprocessen levande, att den bör få ett tydligt slut och att samlas kring ett varumärke är några av de faktorer för framgångsrikt samarbete och lärande som projektet identifierat. Men hjälp av detta samt övriga identifierade faktorer hoppas man lättare kunna bemöta komplexiteten i frågorna kring hållbar stadsutveckling som är en stor utmaning för lokal och regional politik samt förvaltning eftersom olika former av samverkan ofta ses som centrala för att möta denna utmaning.

K2020

S2020

Göteborgsregionen

governance

Rådslagsprocessen

flernivåstyrning

transdisciplinär

samverkan

Områdesprogrammen

Malmö

Författare

Joakim Forsemalm

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Stig Montin

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Magnus Johansson

Lars Lilled

Elin Johansson

Jan Gustafsson

Ylva Löf

Kerstin Elias

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Studier av offentlig förvaltning

Pedagogik

Kommunikationsvetenskap

Historia

Mer information

Skapat

2017-10-07