Markanvändningens effekter på växthusgaser, biologisk mångfald och vatten
Report, 2012

Rapporten fokuserar på skötselmetoder inom skogsoch jordbruk och vilka effekter de får för växthusgaser, biologisk mångfald och vattenkvalitet/kvantitet. Skogen spelar en allt större roll i klimatarbetet för att minska atmosfärens halter av växthusgaser, främst koldioxid. För den fysiska samhällsplaneringen är det viktigt att kunna diskutera olika utfall för olika markanvändning, både i tid och rum. Rapporten visar genom en systemanalytisk ansats att: De flesta skötselmetoder kan möta målen för växthusgasminskning, minimera påverkan på biologisk mångfald och vattensäkerhet, med undantag för intensivskogsbruk. Rapporten kan användas som diskussionsunderlag när olika miljömål konkurrerar.

markanvändning

vatten

klimat

biologisk mångfald

Author

Petra Andersson

Chalmers, Centre for Environment and Sustainability (GMV)

University of Gothenburg

Ulrika Palme

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Chalmers, Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Areas of Advance

Energy

ISBN

978-91-620-6509-6

More information

Created

10/8/2017