Virtuell produktionsplanering med BIM och visualisering
Report, 2014

Denna rapport presenterar resultatet från en genomförd förstudie som undersöker möjligheten med en ny planeringsmetodik dvs. Virtuell Produktions Planering (VPP). Avsikten med planeringsmetodiken är att få olika delaktiga aktörer i projektet att samarbeta och utnyttja varandras kunskap och erfarenheter genom att gemensamt virtuellt bygga och planera produktionen av byggobjektet innan det verkställs i verklig produktion. VPP utnyttjar 3D-visualisering (interaktiv visualisering/Virtual Reality) och BIM-modellen under denna process. Arbetsordningen för denna planeringsprocess är följande: 1.BIM-modell och dess komponenter från projektering grupperas efter yrkesgrupper dvs. vem som har ansvaret att installera/bygga dessa under byggproduktionen. 2.De olika ansvariga yrkesgrupperna får sina tilldelade komponenter som de tid- och resurssätter. 3.Modellen och dess komponenter byggs sedan ihop i rätt ordning gemensamt av de olika involverade yrkesgrupperna och resultatet är en tidplan som visualiseras i 4D. Vad denna förstudie rapporterar så finns stora möjligheter till en effektivare planeringsprocess med VPP. De framtagna VPP-prototyperna under förstudien har visat att det är tekniskt möjligt att implementera ett VPP-system. Vidare visade observationsstudien från en strukturplaneringsworkshop på utvecklingspotential av den befintliga processen. Observationsstudien visade även att denna typ av workshop ger bättre: • granskning och identifiering av felkällor i projekteringen • testning och granskning av byggbarhet av projektet • sammanförande av kunskap och erfarenheter från projektering och produktion • laganda och Team Building för projektet • gemensam målbild och målplan I slutändan skulle VPP med största sannolikhet tillföra ökad tillförlitlighet och effektivitet i produktionen.

Author

Mattias Roupé

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Roger Andersson

Peab Sverige, Göteborg

Virtuell produktions planering - med hjälp av BIM och visualisering. Förstudie.

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF) (SBUF 12851), 2014-01-01 -- 2014-12-31.

Areas of Advance

Production

Subject Categories

Construction Management

Human Aspects of ICT

More information

Latest update

8/14/2020