Virtuell produktionsplanering med BIM och visualisering
Rapport, 2014

Denna rapport presenterar resultatet från en genomförd förstudie som undersöker möjligheten med en ny planeringsmetodik dvs. Virtuell Produktions Planering (VPP). Avsikten med planeringsmetodiken är att få olika delaktiga aktörer i projektet att samarbeta och utnyttja varandras kunskap och erfarenheter genom att gemensamt virtuellt bygga och planera produktionen av byggobjektet innan det verkställs i verklig produktion. VPP utnyttjar 3D-visualisering (interaktiv visualisering/Virtual Reality) och BIM-modellen under denna process. Arbetsordningen för denna planeringsprocess är följande: 1.BIM-modell och dess komponenter från projektering grupperas efter yrkesgrupper dvs. vem som har ansvaret att installera/bygga dessa under byggproduktionen. 2.De olika ansvariga yrkesgrupperna får sina tilldelade komponenter som de tid- och resurssätter. 3.Modellen och dess komponenter byggs sedan ihop i rätt ordning gemensamt av de olika involverade yrkesgrupperna och resultatet är en tidplan som visualiseras i 4D. Vad denna förstudie rapporterar så finns stora möjligheter till en effektivare planeringsprocess med VPP. De framtagna VPP-prototyperna under förstudien har visat att det är tekniskt möjligt att implementera ett VPP-system. Vidare visade observationsstudien från en strukturplaneringsworkshop på utvecklingspotential av den befintliga processen. Observationsstudien visade även att denna typ av workshop ger bättre: • granskning och identifiering av felkällor i projekteringen • testning och granskning av byggbarhet av projektet • sammanförande av kunskap och erfarenheter från projektering och produktion • laganda och Team Building för projektet • gemensam målbild och målplan I slutändan skulle VPP med största sannolikhet tillföra ökad tillförlitlighet och effektivitet i produktionen.

Författare

Mattias Roupé

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Roger Andersson

Peab Sverige, Göteborg

Virtuell produktions planering - med hjälp av BIM och visualisering. Förstudie.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) (SBUF 12851), 2014-01-01 -- 2014-12-31.

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Byggproduktion

Mänsklig interaktion med IKT

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-14