Produktionslogistik
Book, 2003

Med produktionslogistik menas planering, samordning och styrning av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem. Området har fått allt större betydelse för företag i takt med dels ökade krav på kortare och säkrare leveranstider, dels ökade krav på mindre kapitalbindning samtidigt som man ska kundanpassa sina produkter. Författarna ger först en teoretisk bakgrund till och förklarar innebörden av de arbetssätt och planeringsmetoder som används idag. Därefter fördjupar de diskussionen om de olika planeringsmetodernas egenskaper och användningsområden. Produktionslogistik vänder sig till studerande vid universitet och högskolor. Den fungerar även som redskap för konsulter och yrkesverksamma vid val, utformning och praktisk användning av planeringsmetoder för att skapa effektiva och konkurrenskraftiga företag.

huvudplanering

kapacitetsplanering

lagerstyrning

materialstyrning

prognostisering

verkstadsplanering

produktionslogistik

Production planning logistics

Production planning logistics

sälj- och verksamhetsplanering

Author

Stig Arne Mattsson

Patrik Jonsson

Department of Transportation and Logistics

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Areas of Advance

Production

Learning and teaching

Pedagogical work

ISBN

91-44-02899-7

More information

Created

10/7/2017