Logistik: Läran om effektiva materialflöden
Book, 2016

Logistik handlar om att skapa effektiva materialflöden. Med det kan avses ett enskilt materialflöde inom ett företag eller integrerade materialflöden genom flera företag. Vid styrning av materialflöden är det ofta nödvändigt att anlägga ett bredare perspektiv på flödet än det egna företaget eftersom beroenden förekommer mellan kunder och leverantörer, samtidigt som synergier kan erhållas om man även tar hänsyn till förutsättningar och konsekvenser för andra än det egna företaget. Det är också väsentligt att förstå informationsflödenas betydelse för att skapa effektiv logistik. I och med förändrade affärsförutsättningar orsakade av bland annat globalisering, outsourcing av produktion till lågkostnadsländer, IT-utveckling och ökad miljö- och hållbarhetsmedvetenhet har effektiv logistik fått ökad betydelse för företag att skapa effektivitet och konkurrenskraft. Här definieras ämnesområdet logistik som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av produkter och material, och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning, små miljökonsekvenser och goda sociala förutsättningar. Logistiken involverar följaktligen stora delar av ett företags processer och funktioner, bland annat inköp, produktion, lager, transport, marknadsföring, konstruktion och ekonomi. Syftet med boken är att ge en grundläggande förståelse för hela logistikämnet och att förmedla kunskap i syfte att effektivisera logistiken. Boken är avsedd för introducerande kurser i logistik vid ekonomiska och tekniska högskolor men också för kompetenshöjning för yrkesverksamma. Den är utformad för att fungera som en introducerande och heltäckande bok för den som inte avser att fördjupa sig vidare inom området, men också att fungera som bas för fördjupningsstudier inom distribution och transport, produktionslogistik, lager- och materialhantering, inköp, logistik i försörjningskedjor etc. För att möjliggöra självstudier och underlätta förståelsen för logistikämnet innehåller boken flera illustrerande praktikfall. Praktikfallen är anonymiserade men alla beskrivningar kommer från verkliga företag. De kapitel som behandlar kvantitativa metoder innehåller genomräknade exempel och avslutas med övningsuppgifter med fullständiga lösningar. Respektive kapitel avslutas också med problematiserande diskussionsfrågor. Bokens innehåll är strukturerat i fem delar: • Ämnesområdet logistik • Logistiksystemets mål • Logistiksystemets strukturer • Styrning av logistiksystemet • Bilagor. Boken kan användas på olika sätt, beroende på utbildningens eller kompetenshöjningens målsättning och ambition. Kapitlen skapar tillsammans en helhet över hela logistikområdet men de är samtidigt skrivna så att de kan förstås utan läsning av samtliga föregående kapitel. Kapitlen 1, 2, 4 och 5 beskriver logistikens utgångspunkter och mål och ses som grundläggande bas för att förstå logistikämnet. Övriga kapitel är möjliga att utelämna eller komplettera beroende på vilket fokus och vilken profil man vill ha på kursen. Det är också möjligt att utelämna de kvantitativa övningsuppgifter som avslutar vissa kapitel. Denna tredje utgåva av boken är en revidering och utveckling av den andra utgåvan från 2011. Boken bygger på utbildningsmaterial och erfarenheter från logistikutbildningar genomförda vid bland annat Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet och Lunds universitet samt ett stort antal kurser för yrkesverksamma, bland annat inom Logistikföreningen Plans regi. Vi vill tacka alla er som läst och gett synpunkter på olika versioner av boken och som bidragit med utbildningsmaterial och uppgifter till praktikfall.

Author

Patrik Jonsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Other Mechanical Engineering

Business Administration

Areas of Advance

Transport

Production

ISBN

978-91-44-11077-6

More information

Created

10/7/2017