Markmiljöns skyddsvärde – En härledning med utgångspunkt i miljöetik och lagstiftning
Report, 2016

Vid riskbedömning av förorenade områden ska riskerna som föroreningen utgör bedömas för olika skyddsobjekt, främst människor, markmiljö, grund- och ytvatten. I fördjupade riskbedömningar kan det även vara aktuellt att bestämma lämpliga skyddsnivåer för skyddsobjekten. Till vilken nivå vi väljer att skydda ett objekt beror i hög grad på objektets skyddsvärde. Vad detta skyddsvärde består av och hur stort det anses vara beror i sin tur på vem det är som gör värderingen och vilket miljöetiskt synsätt som tillämpas. När skyddsobjektet markmiljö ska värderas uppstår ofta många frågor och oenigheten mellan olika aktörer kan ibland vara stor. Syftet med publikationen är att tydliggöra vad som avses med begreppet markmiljöns skyddsvärde och beskriva vad det består av. Olika miljöetiska synsätt kan leda till att vår markmiljö värderas olika högt beroende på vem som utför värderingen. I syfte att skapa en gemensam grund för denna typ av värderingar har vi här valt att utgå från den miljöetik som ligger till grund för vår miljölagstiftning. Målet med publikationen är att presentera en härledning av markmiljöns skyddsvärde och ge en grund för hur man kan resonera kring flera av de besvärliga frågor som ställs beträffande skyddet av markmiljön. Rapporten innehåller också en allmän diskussion av skyddsvärdet men beskriver inte konkret hur markmiljön bör värderas vid ett enskilt objekt. Publikationen är med andra ord ingen vägledning i den bemärkelsen att den är direkt tillämpbar för värdering i verkliga projekt. Vår förhoppning är istället att publikationen kommer att utgöra en viktig grund för arbetet med att ta fram framtida vägledningsmaterial för ekologisk riskbedömning samt riskvärdering.

ekosystemtjänst

förorenade områden

markfunktion

Efterbehandling

markmiljöns skyddsvärde

markmiljöskydd

instrumentellt värde

egenvärde

Author

Pär-Erik Back

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

FRIST competence centre

Anja Enell

Malin Fransson

Sofie Hermansson

Lars Rosen

FRIST competence centre

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Yevheniya Volchko

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

FRIST competence centre

Karin Wiberg

Annika Åberg

Subject Categories

Geosciences, Multidisciplinary

More information

Created

10/8/2017