Navigering i farled - Förstudie för uppläggning av metod och genomgång av databehov för analys av beslutstödsystem för navigering och manövrering av fartyg i anlöpsfarled
Report, 2006

Denna studie ”förstudie för uppläggning av metod och genomgång av databehov för analys av beslutsstödssystem för navigering och manövrering av fartyg i anlöpsfarleder” är ett led i ett systematiskt arbete i syfte att dra största möjliga nytta av ny navigationsteknik, utvecklade farleder och bättre sjömätning, såväl ombord på fartygen som utanför desamma, för att på ett kostnadseffektivt sätt öka tillgänglighet och transportkvalitet för sjöfarten på Sverige med bevarad eller ökad sjösäkerhet.

beslutsstödsystem

farledsnavigering

Author

Robert Nilsson

Chalmers, Shipping and Marine Technology, Ship Operation and Safety

Hans Hederström

Chalmers, Shipping and Marine Technology, Ship Operation and Safety

Margareta Lützhöft

Subject Categories

Information Science

Vehicle Engineering

More information

Created

10/8/2017