Navigering i farled - Förstudie för uppläggning av metod och genomgång av databehov för analys av beslutstödsystem för navigering och manövrering av fartyg i anlöpsfarled
Rapport, 2006

Denna studie ”förstudie för uppläggning av metod och genomgång av databehov för analys av beslutsstödssystem för navigering och manövrering av fartyg i anlöpsfarleder” är ett led i ett systematiskt arbete i syfte att dra största möjliga nytta av ny navigationsteknik, utvecklade farleder och bättre sjömätning, såväl ombord på fartygen som utanför desamma, för att på ett kostnadseffektivt sätt öka tillgänglighet och transportkvalitet för sjöfarten på Sverige med bevarad eller ökad sjösäkerhet.

beslutsstödsystem

farledsnavigering

Författare

Robert Nilsson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Fartygs drift och säkerhet

Hans Hederström

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Fartygs drift och säkerhet

Margareta Lützhöft

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08