Holmström, P. and S. Hallberg (2010). Att hantera verklighetens komplexitet med systemtänkande och verksamhetssimulering
Report, 2010

Att modellera dynamiken Det verkligt intressanta är att, baserat på orsak-verkansdiagram, bygga en systemdynamisk modell. I en sådan mo- dell följer man utvecklingen över tid på t ex en klinik, en mottagning, en vårdcentral eller ett sjukhus. Till skillnad från enkla kalkylark är det möjligt att modellera cirkulära samband, vilket underlättar förståelsen av orsaker till pro- blem i en komplex verksamhet. Man använder en sådan tidsindelning att varierande värden synliggörs, som annars skulle ”drunkna” i genomsnittsberäkningar över längre tidsperioder. På de följande sidorna ger vi ett flertal exempel på både simuleringar och systemtänkande från hälso- och sjukvår- den. I simuleringsmodellerna kan man först bekräfta modellens trovärdighet genom att testa om den återspeglar den nuvarande verkligheten. Man kan sedan gå vidare och prova alternativa strategier, policies, metoder etc. för att skapa en bild av hur dessa interventioner kan tänkas påverka verksamheten i olika hänseenden. Vi skapar ett användar- och beslutsfattarvänligt gränssnitt där det finns reglage för variabler, tabeller för basdata och grafer på nyckeltal. På så sätt kan beslutsfattare testa och optimera policies utan att förlora sig i modellens bak- omliggande detaljer. Vi strävar också efter att arbeta med en snabb och interaktiv utvecklingsmetod, som innebär att vi får en ömsesidig lärprocess där kunden successivt förstår modelleringsmetodiken och dess användbarhet. Vi fördjupar oss i verk- samhetens processer och förstår dess reella behov. Arbetsgången kan ses som en lärcykel (PDSA: Plan-Do-Study- Act) där testandet görs i en simulering i lärande nätverk tillsammans med verksamhetens aktörer.

Author

Paul Holmström

Chalmers, Technology Management and Economics, Technology and Society

Stefan Hallberg

Chalmers, Technology Management and Economics

Subject Categories

Other Engineering and Technologies

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

More information

Created

10/7/2017