Holmström, P. and S. Hallberg (2010). Att hantera verklighetens komplexitet med systemtänkande och verksamhetssimulering
Rapport, 2010

Att modellera dynamiken Det verkligt intressanta är att, baserat på orsak-verkansdiagram, bygga en systemdynamisk modell. I en sådan mo- dell följer man utvecklingen över tid på t ex en klinik, en mottagning, en vårdcentral eller ett sjukhus. Till skillnad från enkla kalkylark är det möjligt att modellera cirkulära samband, vilket underlättar förståelsen av orsaker till pro- blem i en komplex verksamhet. Man använder en sådan tidsindelning att varierande värden synliggörs, som annars skulle ”drunkna” i genomsnittsberäkningar över längre tidsperioder. På de följande sidorna ger vi ett flertal exempel på både simuleringar och systemtänkande från hälso- och sjukvår- den. I simuleringsmodellerna kan man först bekräfta modellens trovärdighet genom att testa om den återspeglar den nuvarande verkligheten. Man kan sedan gå vidare och prova alternativa strategier, policies, metoder etc. för att skapa en bild av hur dessa interventioner kan tänkas påverka verksamheten i olika hänseenden. Vi skapar ett användar- och beslutsfattarvänligt gränssnitt där det finns reglage för variabler, tabeller för basdata och grafer på nyckeltal. På så sätt kan beslutsfattare testa och optimera policies utan att förlora sig i modellens bak- omliggande detaljer. Vi strävar också efter att arbeta med en snabb och interaktiv utvecklingsmetod, som innebär att vi får en ömsesidig lärprocess där kunden successivt förstår modelleringsmetodiken och dess användbarhet. Vi fördjupar oss i verk- samhetens processer och förstår dess reella behov. Arbetsgången kan ses som en lärcykel (PDSA: Plan-Do-Study- Act) där testandet görs i en simulering i lärande nätverk tillsammans med verksamhetens aktörer.

Författare

Paul Holmström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Stefan Hallberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ämneskategorier

Annan teknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07