Omvärldsanalys 4. K2s strategiska case: Integrerade mobilitetstjänster. Tentativt om kunder, användning och effekter.
Report, 2017

Avdelningen Design & Human Factors vid Chalmers tekniska högskola har, i samverkan med RISE Viktoria, fått i uppdrag att genomföra systematisk omvärldsbevakning av området Integrerade Mobilitetstjänster utifrån ett brett kollektivtrafikrelaterat perspektiv. Målet är ökad förståelse för hur området utvecklas. Analysen ska särskilt beakta hur utvecklingen bidrar till eller motverkar transportpolitiska målsättningar, speciellt målsättningen att andelen som reser med kollektivtrafik, cykel eller väljer att gå ska öka. Denna rapport utgör en fjärde avrapportering. I rapporten sammanfattas slutsatserna från några prospektivt orienterade studier samt resultat från tillgängliga utvärderingar av olika tjänster. I de valda exemplen ingår inte studier av bil- och cykelpooler även om också dessa kan betraktas som exempel på MaaS.

mobilitet-som-tjänst (MaaS)

integrerade mobilitetstjänster

effekter

användning

Author

Marianne Karlsson

Design & Human Factors

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Other Engineering and Technologies

Other Social Sciences

Publisher

The Swedish Knowledge Centre for Public Transport

More information

Latest update

7/21/2022