IDÉBURET OFFENTLIGT PARTNERSKAP – LÄRDOMAR FRÅN EN AVVECKLING, TILLITSBASERADE RELATIONER OCH JÄMFÖRELSEN MED UPPHANDLINGAR
Report, 2019

Denna rapport baseras på följeforskning på ett idéburet-offentligt partnerskap (IOP) i Göte-borg för mottagande av ensamkommande (IOP Ensamkommande) och är en fortsättning på den tidigare studien ”Utmaningar och framgångsfaktorer för att initiera, genomföra och an-passa ett idéburet partnerskap” (Narbutaite-Aflaki et al, 2017). IOP Ensamkommande starta-des strax innan migrationsvågen 2015 och fick stort genomslag för sin unika idé och organise-ring kring ensamkommande i samverkan mellan Göteborgs stads socialresursförvaltning och nio idéburna organisationer. Partnerskapet varade i cirka tre år och åstadkom bland annat nya samverkansrelationer och resursorganiseringsformer samt nya och komplementära tjänster. Allt för att främja ensamkommandes välmående och integration. Trots sina framgångar i ar-betet med ungdomar och boendepersonal har parterna blivit tvungna att avbryta samarbetet i förtid. Givet dess omfattning, ambition och samarbetslängd är IOP Ensamkommande ett in-tressant fall som vi menar bidrar med viktiga insikter i och lärdomar om denna relativt nya och outforskade relationsform. Studien består av följande delar: (1) framgångsfaktorer och utmaningar under avvecklingsfa-sen av ett IOP, (2) tillämpningen av principerna för tillitsbaserad styrning och ledning i IOP och (3) erfarenheter av skillnader mellan IOP och upphandlingar hos parterna i IOP Ensamkom-mande. Studien bygger på intervjuer och dokumentationsstudier. Vi kan dra följande slutsatser: (1) Framgångsfaktorer och utmaningar under avvecklingsfasen: Trots gemensama mål kan partners olikheter i ansvar och frihet gentemot politiken och den specifika målgruppen påverka partnerskapets fortlevnad. Gemensamma partnerskapserfarenheter tycktes öka parternas förståelse och intresse i att finna lösningar i kärva tider samtidigt som bristande involvering av alla berörda intressenter som är betydelsefulla för att nå partnerskapets mål, inklusiveberörda kommunala förvaltningar, uppfattades försvåra det ursprunglia överenskommelsens förverkligande. IOPs fortlevnad skulle gynnas av strategiska politiska beslut på lokal såväl som nationell nivå. (2) Principer för tillitsbaserad styrning och ledning (TBSL): IOP Ensamkommande tillämpade samtliga för TBSL kännetecknande drag, fast översatta till en partnerskapskontext. Partnernas strävan att efterleva dessa principer verkade gynna partnerskapets överlevnad och framgång.(3) IOP och upphandlingar: Vår studie visar att det finns betydande fördelar med IOP som en samverkansform jämfört med tillgängliga upphandlingsformer, däribland större möjligheter till kunskapsutbyte och lärande, delat ansvar, helhetlig bild, större flexibilitet och långsiktig-het. Samtidigt kan inte ett IOP ses som en samverkansform helt utan brister. De viktigaste brister är strukturella och avser avsaknad av klara juridiska förutsättningar medan andra är kontextspecifika och kan förebyggas genom större kunskap och bättre förberedelse.

idéburet offentligt partnerskap

IOP

tillit

upphandling

partnerskap

Author

Inga Narbutaité Aflaki

Karlstad University

Lotta Schneider

Henrik Eriksson

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Thomas Schneider

Jönköping University

Idea-based public partnership (IPP) - success factors and obstacles

VINNOVA (2017-05636), 2018-01-01 -- 2018-11-30.

Subject Categories

Other Social Sciences

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

More information

Latest update

3/30/2022