Smart kravställande i bygglovsprocessen: Sex bostadsprojekt i Göteborg
Report, 2019

Kritik har riktats mot att Göteborg gör avsteg från Boverkets byggregler (BBR) och använder sig av särkrav. Sedan 2015 gäller regeln i 8 kap. 4 a § PBL, som innebär att kommuner inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Syftet med detta projekt är att studera hur Göteborg tolkar och tillämpar de regler i BBR, PBF och PBL som byggare har att förhålla sig till, speciellt med inriktning mot att identifiera lokala tillämpningar av de krav som är kostnadsdrivande och försvårande. Genom entydiga regler och enhetlig regeltillämpning förenklas processerna, och genom smart kravställande bör det kunna byggas fler bostäder, hållbart och till rimliga kostnader.

Vad som studeras här är processen från bygglov till startbesked, alltså inte innehållet i avtal i genomförandeprocessen. De sex bygglovsprocesser som analyserats här speglar erfarna byggherrars nyproduktion av flerbostadshus inom Göteborg under de senaste åren. Intervjuer med sökandes projektledare, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer har genomförts under september-november 2019.

I rapporten ges även bakgrundsinformation om de statliga tekniska kraven på byggprojekt, kommunala krav i allmänhet, internationella jämförelser och fyra lokala kravpolicydokument. Dessutom finns det en översikt över relevanta utredningar och utvecklingsprojekt som pågår eller nyligen har avslutats.

Även om tolkningen av BBR-föreskrifter om tillgänglighet och bostadsutformning kan ge upphov till diskussioner, är det i första hand de lokala policydokumenten som förefaller att skapa problem. Göteborgs riktlinjer för mobilitet och parkering tillsammans med anvisningar är komplicerade och svårtolkade. I några fall kan man se att de troligtvis har försenat bygglovshanteringen. Riktlinjerna med anvisningar kan också påverka själva byggnadsutformningen och innebär i så fall särkrav som försvårar för de byggherrar som är verksamma även i andra kommuner.

Hur kan kravställandet bli smartare? Vad gäller PBL har studien inte identifierat några större behov av att ändra lagreglerna. I fråga om Boverkets BBR är det däremot angeläget med en översyn av reglerna för tillgänglighet och bostadsutformning. Beroendet av rådtexterna i BBR när föreskrifterna tolkas är ibland problematiskt, och för att säkra en mer enhetlig bedömning i olika kommuner skulle det vara bättre med preciserade regler för tillgänglighet och bostadsutformning på nationell nivå, utgående från en ny bedömning av balansen mellan samhällskraven på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. En sådan omprövning kan kräva ändringar i lagstiftningen och inte endast i BBR.

Övergången till en digital bygglovsprocess bör påskyndas i Göteborg. Ett starkare digitalt stöd bör också kunna effektivisera den interna kommunala remisshanteringen ytterligare. I detta sammanhang är det naturligt att kommunen lägger ut checklistor för vilka handlingar som krävs av de sökande i olika skeden av processen, och att det införs en enhetlig terminologi för olika slags handlingar. Helst bör det införas en gemensam nationell terminologi.

Göteborg

bygglov

Author

Jan Bröchner

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Construction Management

Building Technologies

Publisher

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

More information

Latest update

7/12/2022