Om-renovering: Möjligheter för energieffektivisering och återskapande av kulturvärden när flerbostadshus renoveras på nytt
Report, 2020

Projektet har undersökt möjligheterna att återskapa estetiska och historiska karaktärsdrag av flerbostadshus som blivit förändrade i samband med tidigare energisparprogram samtidigt som nya energieffektiviseringar kan genomföras, en process som vi valt att kalla för om-renovering. En om-renovering skapar möjligheter för energieffektivisering men också att uppnå mål om en god bebyggd och gestaltad livsmiljö. Projektet har studerat om-renovering ur ett helhetsperspektiv vilket inkluderat energibesparingar, arkitektur och kulturvärden, genomförbarhet samt sociala värden. Studien har fokuserat på flerbostadshus uppförda före 1946 i Göteborg. Flera metoder och angreppsätt har använts i fyra delstudier. En första delstudie var en inventering av ungefär en tredjedel av flerbostadshusen uppförda före 1946 i Göteborg. Målet var att undersöka hur husen har renoverats och deras status idag, med fokus på yttre synliga ändringar. Till inventeringen lades information från energideklarationer om energiprestanda vilket gjort det möjligt att undersöka samband mellan energiprestanda och renoveringar. Inventeringen visar att det är svårt att fastställa generella samband mellan tidigare renoveringar och energiprestanda med de sammanställda data. Slutsatsen är att inventeringar på fastighets- eller byggnadsnivå är nödvändiga för att ta rätt beslut vid nya energieffektiviseringar. I en andra delstudie gjordes fallstudier av fyra fastigheter med landshövdingehus, tre som omrenoverats och en som genomgått en första större renovering. Fallstudierna beskriver motiv för återställande av träfasader och ambitioner för energibesparingar. Det finns inga krav på återställande vid bygglov. De motiv som framkommer pekar istället på ekonomiska och estetiska drivkrafter för om-renoveringar. Energieffektivisering var bara ett uttalat mål i ett fall och energibesparingarna blev lägre än vad som krävs för att uppnå våra svenska energimål. Om-renoveringarna är en kompromiss mellan vad som uppfattats som estetiskt tilltalande och vad som varit ekonomiskt eller tekniskt genomförbart. Översyn från myndighetshåll av energieffektiviseringar och kulturvärden framstår som bristfällig. En tredje delstudie har studerat de boendes syn på kulturvärden i boendemiljön i tre av de ovan nämnda fallen. Studien visar ett statistiskt samband mellan trivsel och uppskattning av kulturvärden. De boende känner till sitt hus’ historia och uppskattar den. En del boende, särskilt de som bott länge på samma ställe, har en egen relation till husets och områdets historia. För andra, här representerat av flera yngre som bor i en äldre fastighet, är äktheten inte lika viktig vid ett återskapande som atmosfären. Slutligen, i en fjärde delstudie undersöktes energi- och klimatpåverkan från om-renoveringen i en av fallstudierna. Studien pekar på att återbetalningstiden för den inbyggda energi- och klimatpåverkan är strax under 25 år och därmed kortare än livslängden för material och komponenter som använts (om renoveringen antas ha en livslängd på 50 år). En jämförelse mellan en återställd träfasad och en fasad med moderna fibercementplattor är till träfasadens fördel ur ett klimatperspektiv men inte vad gäller inbyggd energi. Rapporten avslutas med rekommendationer för konsulter, fastighetsägare och handläggare på kommuner och andra myndigheter som arbetar med frågor kring om-renovering.

flerbostadshus

energi- och klimatpåverkan

kulturvärden

renovering

energieffektivisering

arkitektur

byggår före 1946

Author

Paula Femenias

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Adeline Jerome

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Paula Wahlgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Pär Johansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Petra Eriksson

Uppsala University

Re-renovation: Possibilities for increased energy efficiency and the re-creation of cultural historical values

Swedish Energy Agency (40461-1), 2015-11-01 -- 2018-12-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Civil Engineering

Other Humanities

Other Social Sciences

Other Civil Engineering

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Rapport ACE / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola: 2019:3

Publisher

Architecture and Civil Engineering

More information

Latest update

3/10/2022