Följeforskning BoStad2021: Delrapport 4
Report, 2020

Detta är den fjärde delrapporten i ett följeforskningsprojekt kring BoStad2021 i Göteborg. En forskargrupp från Chalmers har följt arbetet sedan januari 2016 på uppdrag av Göteborgs stad och Framtiden i samverkan med övriga byggaktörer. Frågeställningarna för följeforskningen är:
 
• Vilka åtgärder vidtas i BoStad2021 för att korta ledtider för bostadsbyggande?
• Är de framgångsrika utifrån målet att bygga 7 000 bostäder till 2021 utöver den ordinarie produktionen och utifrån involverade aktörers syn på tid, kvalitet, ekonomi och krav på rättssäkerhet?
• Vilka lärdomar kan användas i den ”ordinarie” processen?
 
Insamlingen av material till delrapporten har omfattat intervjuer, tre enkäter, ett seminarium, deltagande i möten inom BoStad2021 och studier av dokument.
 
Ambitionen i BoStad2021 har varit att leverera 7 000 inflyttningsklara bostäder utöver den ordinarie produktionen till 2021. I december 2019 fanns inom ramen för BoStad2021 mer än 6 800 bostäder i detaljplaner som fått laga kraft och det var fortfarande teoretiskt möjligt att nå målet. Samtidigt låg prognosen för inflyttningsklara bostäder till 2021 cirka 2 000 under målet och visade att 5 093 bostäder skulle kunna stå klara på jubileumsårets sista dag. Forskargruppens övergripande slutsats är att prognoserna för inflyttningsklara bostäder till 2021 hade minskat på grund av flera samverkande faktorer. Processen tog längre tid än vad som ursprungligen förväntades, bostäderna skulle inte hinna färdigställas i tid. Vidare att marknadsförutsättningarna förändrades till det sämre och slutligen att antalet bostäder som ursprungligen avsågs byggas ibland var oklart eller rent av överoptimistiskt.
 
Vi drar slutsatsen att arbetssättet inom BoStad2021 har bidragit till att förkorta tiden för själva detaljplaneprocessen men inte till att leverera hela det förutbestämda antalet inflyttningsklara bostäder i tid. Lärdomarna för den ordinarie processen är framförallt att exploatörernas och kommunens åtaganden och leveranser bör preciseras och avtalas vad gäller till exempel antal bostäder och tider för delprocesser fram till inflyttning. I en tid med hög efterfrågan på bostäder borde fördelar som ett prioriterat spår genom den kommunala planeringsprocessen ha kunnat balanseras av skarpare krav på leverans från företagen.
 
Det är uppenbart att projekten inom BoStad2021 har bidragit till en markant ökning av det totala bostadsbyggandet i Göteborg. Totalantalet nybyggda lägenheter i flerbostadshus pendlade kring 1 700 under åren 2014-2017 för att sedan stiga till 2 286 under 2018 och till 3 321 under 2019.
 
I fråga om ekonomi belyser rapporten hur resursförbrukningen hos de kommunala förvaltningarna påverkades av de tre huvudåtgärderna. En analys visade att timförbrukningen inom Stadsbyggnadskontoret varit markant lägre per projekt i BoStad2021 än i övrig liknande bostadsproduktion. Vi konstaterade att 20 % snabbare detaljplanering gav cirka 20 % färre arbetstimmar, jämfört med ordinarie produktion. Sannolikt har det förändrade arbetssättet i BoStad2021 bidragit till denna effektivisering.
 
Våra fördjupade studier av villkor för samverkan enligt aktuell forskning och i praktiken i BoStad2021 stärker forskargruppens tidigare rekommendationer att permanenta en samlokaliserad, gemensam kommunal projektorganisation för detaljplanering och att precisera och avtala syfte, mål och respektive parts åtagande i samverkansprocesser. Gemensamma digitala system för de kommunala förvaltningar som är med i detaljplaneringen bör införas, även för att säkra att resursförbrukningen kan följas upp, analyseras och styras.
 
Vilken påverkan på totaltiderna har olika upplägg för att förbereda och sluta avtal mellan byggaktörer och kommunen? Rapporten pekar på att successivt ändrade rutiner för mobilitetsavtal och markprissättning har gjort processerna mer effektiva.
 
Vid en internationell jämförelse med andra program för att snabbt öka bostadsbyggande framstår BoStad2021 som relativt lyckat även om målen inte uppnås. En kombination av god efterfrågan på bostäder och satsningens tydliga målbild och förändrade arbetssätt har sannolikt bidragit till framgången.
 
I det fortsatta arbetet kommer följeforskningen att studera vilka konsekvenser det förändrade arbetssättet har fått för genomförandeskedet, i vilken utsträckning kommunen och företagen har ändrat arbetssätt, samt en analys av kvaliteten i det som byggs. Det gick snabbare att planera, men blev det bra?

Author

Anders Svensson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Joanna Gregorowicz-Kipszak

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Anders Hagson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Jan Bröchner

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Mathias Petter Gustafsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

BoStad2021

SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Ikano Bostad, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Fastighets AB Balder, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Wäst-Bygg AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

HP Boendeutveckling AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Riksbyggen, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Platzer Fastigheter AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Fredrikssons Förvaltnings AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Alaska Fastigheter AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Wallenstam, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Nordfeldt Fastigheter AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Hökerum Bygg AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

UBAB Ulricehamns Betong AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Fastighetsägarna GFR, 2020-01-01 -- 2022-04-30.

JM AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Seniorgården AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Botrygg AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Framtiden (Jubileumssatsningen), 2016-11-01 -- 2021-12-31.

City of Gothenburg (Jubileumssatsningen), 2016-11-01 -- 2021-12-31.

HSB Göteborg, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Bonava AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

AB Lejonstaden, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Serneke Group AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Centre for Management of the Built Environment (CMB), 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Stena Fastigheter AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Prime Living AB, 2016-11-01 -- 2021-12-31.

Subject Categories

Civil Engineering

Other Social Sciences

DOI

10.13140/RG.2.2.19025.15201

ISBN

978-91-88041-25-8

More information

Latest update

3/29/2022