BoStad2021

Projektet går ut på att studera huruvida en förändrad process och ett förändrat arbetssätt i BoStad2021 leder till en effektivare planerings- och byggprocess och vilka konsekvenserna är för tid, kvalitet, ekonomi och rättssäkerhet av den förändrade processen. Ambitionen är att resultatet av projektet ska komma den normala planerings- och byggprocessen till gagn.

Projektet avser studera hela plan- och exploateringsprocessen från markanvisning, i de fall det är aktuellt, till färdigställda och inflyttade byggnader. Den förändrade processens effekter på samverkan under byggskedet kommer att studeras översiktligt. Ett representativt urval bland satsningens 31 projekt görs under forskningsprojektets uppstartskede. Följeforskningen bedrivs med start november 2015 och slutredovisning i december 2021.

Populariserade delrapporter efter varje skede, cirka en gång per år, tas fram, liksom en populariserad slutrapport. Projektet mynnar även ut i vetenskapliga artiklar och rapporter inom respektive forskningsfält. Spridning av del- och slutresultat kommer även att ske genom seminarier och andra aktiviteter.

Följeforskningen kommer att förhålla sig proaktivt till projektet BoStad2021. En målsättning med följeforskningen är att kunna återföra erfarenheter från de första projekten till de kommande men också att forskargruppen utifrån föreställningar om en optimal process ska kunna göra inspel om förändringar i de pågående processerna i syfte att öka effektiviseringen.

Participants

Anders Svensson (contact)

Professor at Achitecture, Building Design

Jan Bröchner

Professor at Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Joanna Gregorowicz-Kipszak

Doktor at Architecture, Urban Design and Planning

Mathias Petter Gustafsson

Docent at Construction Management

Anders Hagson

Konstnärlig professor at Architecture, Urban Design and Planning

Collaborations

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

CMB

Gothenburg, Sweden

Framtiden

Göteborg, Sweden

Funding

City of Gothenburg

Funding years 2016–2021

Riksbyggen

Funding years 2016–2021

Wallenstam

Funding years 2016–2021

CMB

Funding years 2016–2021

Framtiden

Funding years 2016–2021

HSB Göteborg

Funding years 2016–2021

More information

Latest update

2017-02-14