Boendes syn på kulturvärden: Resultat från enkäter och intervjuer i samband med renovering av äldre flerbostadshus
Report, 2020

Rapporten presenterar en delstudie i ett forskningsprojekt kring om-renovering, möjligheter för energieffektivisering och återskapande av kulturvärden i fastighetsbestånd som tidigare varit renoverade. Den här delstudien behandlar de boendes syn på renovering, bevarande och återskapande av kulturvärden. Studien bygger på både enkäter och intervjuer med boende i tre områden med landshövdingehus i Göteborg. Sammanlagt skickades 197 enkäter ut varav 92 hyresgäster (47%) valde att svara. Utöver det genomfördes 11 djupintervjuer med hyresgäster.
Enkätstudien visar på ett statistiskt samband mellan hur högt de boende skattar kulturvärdet i sin bostad och hur bra de trivs. Intervjuerna visar att de boende känner till sin bostadshushistoria och att de värdesätter den. Flera av intervjupersonerna hänvisar till byggnadernas kulturvärde som något som de uppskattar med sitt boende. Studien visar att de boende ofta lyfter fram immateriella kulturvärden som områdets själ och dess sociala historia. De boende uppskattar även rumsliga kvaliteter och interiöra detaljer. Det framkom i intervjuerna att det inte alltid är den historiska äktheten som är det viktigaste utan även falska återskapade detaljer skapar värden.
Trots att kulturvärden uppskattas så är betalningsviljan bland hyresgäster låg, medan betalningsviljan är högre för termisk komfort och ljudmiljö. En värdekonflikt har identifierats mellan bevarande, termisk komfort och energibesparing. Kulturarvet är gemensamt och det kan vara svårt att få enskilda boende att betala för att bevara och utveckla gemensamma och allmänna kulturvärden, särskilt för hyresgäster som inte själva får några direkta ekonomiska fördelar av en sådan investering. Bostadsrättsinnehavare framstår som mer benägna att investera i kulturvärden.
Även om enkäten hade en hög svarsfrekvens så baseras studien på ett begränsade underlag och det finns utrymme för både bredare och mer djupgående studier. Begreppet kulturhistoriskt värde är också svårtolkat och kan ha tolkats olika av olika personer.
Avslutningsvis bidrar studien men kunskap om relationen mellan trivsel och kulturvärde är något som borde uppmärksammas vid en renovering. Det borde ligga i fastighetsägares och hyresvärdars intresse att bevara värden som kan öka attraktiviteten av bostäder. Studien pekar på ett intresse bland boende av sin bostadsmiljös historia men också på vilka karaktärsdrag som de uppskattar. I linje med nutida ambitioner för demokratiska processer för urval av kulturmiljöer och historiska minnen skulle de boendes perspektiv i högre grad kunna tas hänsyn till i utformningen av program och riktlinjer för bevarande av bostadsbebyggelse.

renovering

kulturvärden

energieffektivisering

byggår före 1946

arkitektur

flerbostadshus

energi- och klimatpåverkan

Author

Paula Femenias

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Lina Jonsdotter

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Alexander Knutsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Klara Mörk

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Re-renovation: Possibilities for increased energy efficiency and the re-creation of cultural historical values

Swedish Energy Agency (40461-1), 2015-11-01 -- 2018-12-31.

Subject Categories

Architectural Engineering

Other Humanities

Other Social Sciences

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Rapport ACE / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola: 2019:7

Publisher

Chalmers

More information

Latest update

8/31/2020