Att synliggöra det osynliga - Kartläggning av representation av miljödata i digitala modeller
Report, 2021

En av de stora utmaningarna för infrastrukturplanering idag handlar om hur man samlar, hanterar och kommunicerar stora mängder data. Effekten som ett projekt kommer att ha på miljö och klimat är svår att visa på ett visuellt begripligt sätt. Därför får detta ofta låg prioritet inom fysisk planering och kommer in sent i planeringsprocessen. Trafikverket hanterar miljöparametrar i så kallade samordningsmodeller vilka visar ett stort landskapsområde i en översiktlig skala, där man samlar alla data kopplat till ett projekt. Idag saknas det dock riktlinjer för hur data ska koordineras och standardiseras i dessa modeller.

Den här rapporten är en omvärldsanalys och beskriver en inventering av projekt som fokuserar på visualisering av miljöparametrar i digitala modeller. Syftet är att dra lärdom av dessa som stöd för att kunna utveckla designkoncept för standardiserad visualisering i samordningsmodeller. Inventeringen vänder sig främst till Trafikverkets specialister, samt forskare inom visualiseringsområdet.

Resultaten från omvärldsanalysen presenteras som en projektsammanställning, utifrån miljöområdena buller, luftkvalitet, social konsekvensanalys samt exempel på digitala tvillingar kopplade till stadsmodeller. I inventeringen definieras även centrala visualiseringskomponenter för representation av data, och vi studerar hur dessa används inom de olika miljöområdena. Rapporten avslutas med en diskussion kring grafisk och rumslig representation, där vi beaktar aspekter som visuella former och visuella egenskaper, vilken dimension (2D eller 3D) data har visualiserats, samt perspektiv och skalor.

Inventeringen ingår i projektet MiljöVis - Effektiv representation av miljöinformation i infrastukturmodeller vars syfte är att utveckla ny kunskap om hur Trafikverkets samordningsmodeller kan bli ett effektivare och tydligare kommunikationsmedel och kvalitetsverktyg. Projektet syftar också till att utveckla nya visualiseringslösningar för integrering av miljödata och sociala aspekter.

visualisering

kommunikation

miljödata

3d-modeller

stadsmodeller

Author

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Interaction design

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Susanne Van Raalte

Swedish Transport Administration

Monica Billger

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Digital Twin Cities Centre

VINNOVA (2019-00041), 2020-02-29 -- 2024-12-31.

MiljöVis - Effective representation of environmental information in infrastructure models

Swedish Transport Administration (TRV 2020/9876), 2020-01-01 -- 2021-04-30.

Subject Categories

Other Computer and Information Science

Computer and Information Science

Media Engineering

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Transport

Building Futures (2010-2018)

Driving Forces

Sustainable development

Roots

Basic sciences

Publisher

Swedish Transport Administration

More information

Latest update

8/16/2021