BIO-CCS I FJÄRRVÄRMESEKTORN – SYNTES
Report, 2022

Den svenska fjärrvärmesektorn har stor potential att bidra med negativa
koldioxidutsläpp genom bio-CCS, minst 10 Mton per år. Den största
osäkerheten beträffande möjligheterna för bio-CCS gäller marknads förutsättningarna.

Uppvärmningsbranschen har en vision om att år 2045 utgöra en kolsänka. Ett sätt
att åstadkomma detta är genom att avskilja och lagra koldioxidutsläpp med
biogent ursprung. Ett antal fjärrvärmeföretag har redan olika långt gångna planer
på att satsa på bio-CCS. De har sett ett värde i att samarbeta kring hur detta kan
åstadkommas. Ett led i detta är projektet Bio-CCS i fjärrvärmesektorn som består av
ett gediget underlag baserat på forskning kring olika aspekter av frågan samt en
strategi baserad på det underlaget. I denna rapport redovisas en syntes av detta
forskningsarbete.

Projektet visar att fjärrvärmesektorn har stor teoretisk potential att bidra med
negativa koldioxidutsläpp, minst 10 Mton per år. I huvudsak är avskiljning,
transport och lagring av koldioxid beprövad teknik även om tillämpningen i detta
fall är ny. Även om bio-CCS är förknippad med energianvändning så bidrar
tekniken sett ur ett systemperspektiv med stor nytta för att minska koldioxid[1]utsläppen.
Bio-CCS är en relativt dyr teknik och det är angeläget att utnyttja
samverkan och kluster för att exempelvis skapa ökad kostnadseffektivitet i
transport och mellanlagring.

Tillgång till lagringsplatser är en förutsättning för framgång och flera alternativ
bedöms bli tillgängliga. Det kan dock uppstå konkurrens om tillgången till
lagringsplatserna. De regelmässiga förutsättningarna för bio-CCS i Sverige har
förbättrats avsevärt de senaste dryga decenniet. Flera regelmässiga hinder kvarstår
dock. En del utgör mindre barriärer, andra är av mer betydande karaktär.

Den största osäkerheten beträffande möjligheterna för bio-CCS gäller ekonomin.
Flera potentiella finansieringsmetoder har studerats, både stöd, regleringar och
frivilligmarknader. Det finns fortfarande oklarheter kring syftet med planerade
stöd och det framtida ägandet av de negativa utsläppen.

Det genomförda projektet har skapat ett forum för kunskapsuppbyggnad,
erfarenhetsutbyte och nätverkande, vilket de deltagande företagen bedömt vara
mycket värdefullt.

negativa utsläpp

Bio-CCS

växthusgasbalanser

koldioxidinfångning

styrmedel

koldioxidlagring

koldioxidtransport

BECCS

incitament

FN:s hållbarhetsmål

fjärrvärmeproduktion

avfallsförbränning

klimatpolitik

Author

Håkan Sköldberg

Profu AB

Johanna Beiron

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Mathias Fridahl

Linköping University

Jenny Gode

Profu AB

CECILIA GRUBBSTRÖM

Profu AB

Mathias Gustavsson

IVL Swedish Environmental Research Institute

Johan Holm

Profu AB

Filip Johnsson

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Jan Kjärstad

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Liv Lundberg

RISE Research Institutes of Sweden

Ebba Löfblad

Profu AB

Kenneth Möllersten

IVL Swedish Environmental Research Institute

Therese Nehler

Linköping University

Åsa Romson

IVL Swedish Environmental Research Institute

Jenny Sahlin

Profu AB

Martyna Solis

Profu AB

Linnea Steen

IVL Swedish Environmental Research Institute

Maja-Stina Svanberg Frisinger

RISE Research Institutes of Sweden

Thomas Unger

Profu AB

Jens Wolf

RISE Research Institutes of Sweden

Lars Zetterberg

IVL Swedish Environmental Research Institute

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

Industrial Biotechnology

Environmental Biotechnology

Areas of Advance

Energy

ISBN

978-91-7673-842-9

Publisher

Energiforsk AB

More information

Latest update

4/12/2022