Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i samhällsbyggnadssektorns ekosystem: En detaljerad framtidsspaning
Report, 2022

I denna slutrapport avrapporteras det strategiska projektet Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i samhällsbyggnadssektorns ekosystem: En detaljerad framtidsspaning.
Studiens utgångspunkt är att det saknats insikter kring hur digitala tekniker kan komma att förändra värdeskapande och affärslogiker i samhällsbyggnadssektorn. Syftet med studien är därmed att via ett ekosystemsperspektiv kartlägga hur värde kopplat till digitalisering skapas idag av aktörerna i samhällsbyggnadssektorns traditionella värdekedja och utifrån det identifiera, diskutera och katalysera framtida omställningar av digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller genom en detaljerad framtidsspaning. Totalt har 46 företag och organisationer bidragit till studien med sina perspektiv, antingen via intervjuer, referensgruppsmöte, och/eller deltagande i scenarioworkshop. Fokus i datainsamlingen är att ta fram detaljerade framtidsspaningar kring digital transformation i samhällsbyggnadssektorn. Olika digitala tekniker förväntas spela en mycket
mer central roll och generera ett förändrat värdeskapande. Därmed förändras även ekosystemet i sin sammansättning och interaktionsmönster.

Studien identifierar tre aktörskategorier med olika affärsmodellslogiker inom ramen för digital transformation. ’Samhällsbyggarnas’ affärsmodellslogiker bygger på att digitala verktyg främst används för att förbättra befintliga processer med tekniknyttan i fokus. ’Digitaliserarnas’ affärsmodellslogiker är grundade i digitalisering och erbjuder digitala lösningar för att effektivisera och förbättra ‘samhällsbyggarnas’ befintliga processer. Här är tekniknyttan därmed lika med affärsnytta, inte minst genom den handpåläggning och de tjänster som krävs för att anpassa de digitala verktygen efter specifika behov. ’Game Changers’ affärsmodellslogiker är också grundade i digitalisering, men här är det värdet av data som översätts till ny affärsnytta via data-drivna affärsmodeller.
Datagenererande interface (framför allt kunddata men potentiellt vilken data som helst) är den största tillgången som i sin tur möjliggör nya kundinteraktioner och erbjudanden i kontaktytorna mellan delprocesserna design, produktion och användning.

Studiens samlade resultat pekar på två övergripande (och överlappande) framtidsscenarion för digital transformation: ’IT-baserad processintegration’ och ’Data som affärsvärde’. Gemensamt för dessa scenarios är att en omsättning av samhällsbyggandets enorma mängder data skapar helt nya möjligheter: signifikant effektivare processer, ny integration
av processer samt nya erbjudanden. Sammantaget skapas helt nya affärsvärden och intäktsströmmar. Det nya värdeskapandet genereras i de kontaktytor som finns mellan delprocesserna design, produktion och användning samt i nya leverantör- och kundinterfaces. Även fast det fysiska byggobjektet alltid kommer vara den grundläggande produkten för
samhällsbyggnadssektorn, så pekar studiens resultat på att ekosystemets totala värde kommer omdistribueras från produktionen av det fysiska byggobjektet till nya typer av värdeströmmar kopplade till samhällsbyggandets data. Detta komma leda till att befintliga roller förändras och nya roller och positioner uppstår, vilket i sin tur skapar en mer
omfattande transformation av samhällsbyggnadssektorns ekosystem.


Studiens resultat kan sammanfattas i åtta slutsatser formulerade som framtidsspaningar kring digital transformation i
samhällsbyggnadssektorns ekosystem:


• I framtiden karaktäriseras nya framgångsrika affärsmodellslogiker av förmågan att samla och extrahera värde av data både för att effektivisera processer samt skapa nya erbjudanden och affärer.

• I framtiden har digitala verktyg möjliggjort en helt ’sömlös’ processintegration mellan design, produktion och användning så att helt nya logiker för organisering av samhällsbyggandet uppstår.

• I framtiden kommer en stor del av värdeskapandet genererat av fysiska produkter och byggnadsobjekt omdistribueras till värdet av data kopplat till dessa.

• I framtiden kommer de mest radikala förändringarna uppstå i de dynamiska flödena där ’data’ förädlas till värde, snarare än de sekventiella flödena där ’brädor’ förädlas till byggobjekt.

• I framtiden kommer en stor del av leverantör/utförarekundinteraktioner ske via data-drivna plattformar som skapar helt nya kopplingar, relationer och konstellationer, både inom samhällsbyggnadssektorns ekosystem och till andra ekosystem.

• I framtiden kommer dagens generalistroller inom design, produktion och användning försvinna och ersättas av: i) vertikal integration med design, produktion och användande in-house samt ii) en extrem nischad specialisering för att kunna applicera specifika kunskaper och erfarenheter för att komplettera de digital verktygens förmågor.

• I framtiden kommer ’Samhällsbyggarna’ möta hård konkurrens från aktörer som agerar enligt ’Game Changers’-logiken, som via en ny typ av ledarskap utmanar gamla sanningar om samhällsbyggnadssektorns strukturella och kulturella hinder för
förändring generellt och digital transformation specifikt.

• I framtiden kommer relationsbyggande att ha en avgörande betydelse om de befintliga ’Samhällsbyggarna’ ska kunna tillskansa sig de förmågor som krävs för att skapa konkurrenskraft med avseende på det enorma värdet som finns i data.

innovationsstudier

innovation

samhällsvetenskap

Digitalisering

Author

Martin Löwstedt

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Viktoria Sundquist

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Digitialization and business models in the built environment ecosystem: Future scenarios

Formas (2021-00370), 2021-04-01 -- 2022-09-30.

Subject Categories

Other Computer and Information Science

Interaction Technologies

Media Engineering

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Production

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Publisher

Smart Built Environment

More information

Latest update

10/27/2023