Ta hänsyn till korrosionsskador vid reparation och förstärkning av betongkonstruktioner!
Magazine article, 2022

Vår byggda miljö består till stor del av armerade betongkonstruktioner, varav många har hunnit bli ganska gamla. Till exempel förvaltar Trafikverket nästan 20 000 broar, och merparten är byggda i armerad betong.
Av dessa har många skador i form av korroderad armering. Kommande klimatförändringar förväntas öka på skadetakten. För broar ökar dessutom kraven på lastkapacitet med tiden. Samhället står därför inför en stor utmaning att kunna garantera säkerheten i det åldrande beståndet med begränsade ekonomiska resurser. Att kunna reparera eller förstärka konstruktioner gör att livslängden för många gamla och kulturellt värdefulla broar kan förlängas, vilket ger stora ekonomiska besparingar,
minskade koldioxidutsläpp och mindre störningar i trafiken. Vi kommer därför att i en ökande omfattning behöva reparera och förstärka konstruktioner med befintliga korrosionsskador. Vi har studerat lämpliga metoder för slakarmerade balkar i ett doktorandprojekt och två examensarbeten på Chalmers, se [9], [6], [3]. Resultaten från dessa arbeten presenteras kort i denna artikel.

Author

Karin Lundgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Thomas Blanksvärd

Luleå University of Technology

Jincheng Yang

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Mattias Blomfors

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Dag Linghoff

AFRY

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 22 6 40-42

Repair and strengthening of concrete structures with corroded reinforcement

Swedish Transport Administration (TRV2019/64827), 2019-08-01 -- 2022-09-30.

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Geotechnical Engineering

Other Civil Engineering

More information

Latest update

10/27/2023