Biokombi Rya - slutrapporter från ingående delprojekt
Report, 2007

Inom projektet Biokombi Rya har ett flertal olika forskargrupper samarbetat för att studera system¬effekterna av förgasning av biobränsle ur olika aspekter. Syftet med projektet är att öka kunskapen om biobränsleförgasning i Sverige samt att utreda förutsättningar för att sådana anläggningar ska vara ekonomiskt och miljömässigt intressanta. En referensgrupp har varit kopplad till projektet där förutsättningar, resultat och slutsatser har behandlats. I denna underlagsrapport har slutrapporterna från projektets delprojekt samlats. De beskriver förutsättningar, metodansatser, använda data och resultat utförligt och utgör på så sätt ett viktigt komplement till den mer övergripande beskrivningen i projektets syntesrapport. De delrapporter som ingår har valts för att täcka in samtliga delar av projektet som är av allmänt intresse. Projektresultat som publicerats på annat sätt berörs dock mer kortfattat. Projektet Biokombi Rya har pågått under två år (2005-2006) och drivits av Chalmers EnergiCentrum. Förutom de omfattande analysinsatser som författarna till denna rapport står för, har Avdelningen för kemisk teknologi vid KTH, Siemens Industrial Turbines AB och Göteborg Energi AB bidragit med expertstöd. CIT Industriell Energianalys, med undertecknad som projektledare, har stått för projektledning och koordination. Projektet har finansierats av Energimyndigheten, Göteborg Energis forsknings¬stiftelse samt Göteborg Energi AB.

Author

Erik Ahlgren

Chalmers Energy Centre (CEC)

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Eva Ingeborg Elisabeth Andersson

Industrial Energy Systems and Technologies

Chalmers Energy Centre (CEC)

Erik Marcus Kristian Axelsson

Industrial Energy Systems and Technologies

Martin Börjesson

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Chalmers Energy Centre (CEC)

Elsa Fahlén

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Chalmers Energy Centre (CEC)

Simon Harvey

Industrial Energy Systems and Technologies

Daniel Ingman

Sten Karlsson

Chalmers Energy Centre (CEC)

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Eva Larsson

Åsa Löfgren

Lars Waldheim

Anders Ådahl

Chalmers Energy Centre (CEC)

Industrial Energy Systems and Technologies

Subject Categories

Energy Engineering

Chemical Process Engineering

Other Environmental Engineering

Report CEC - Chalmers EnergiCentrum CEC, Chalmers tekniska högskola: Report - CEC 2007:3

More information

Created

10/7/2017