Numeriska modeller av vågutbredning för beräkning av våglaster mot vindkraftverk till havs
Report, 2002

Som en inledning till ett flerårigt doktorandprojekt har vågors transmission in mot havsförlagda vindkraftsverks fundament studerats. I rapporten beskrivs fundamentens uppbyggnad och dimensionering för utmattning eller för extremlaster diskuteras kort. Beskrivning av vågors transmission över begränsat vattendjup refereras. Sedan beskrivs utförligt tre olika numeriska modeller för beräkning av vågutbredning från öppet hav in mot kuster eller grundflak. Modellerna är fritt tillgängliga för forskningsändamål. Deras begränsningar med avseende på modellerade fenomen och därav följande olika tillämplighet gås igenom. Slutsatserna är att man med modellerna kan generera indata till strukturmekaniska modeller både för utmattnings- och extremlastberäkning. De kan också användas för att studera ur vågsynpunkt lämpligt val av lokaler eller lämplig placering av vindkraft inom valda lokaler.

Author

Jenny Trumars

Chalmers, Department of Water Environment Transport, Waves and Hydraulics

Lars Bergdahl

Chalmers, Department of Water Environment Transport, Waves and Hydraulics

1404-966X (ISSN)

Subject Categories

Civil Engineering

Rapport - Vatten Miljö Transport, Chalmers tekniska högskola, Göteborg: 2002:2

More information

Created

10/8/2017