Numeriska modeller av vågutbredning för beräkning av våglaster mot vindkraftverk till havs
Rapport, 2002

Som en inledning till ett flerårigt doktorandprojekt har vågors transmission in mot havsförlagda vindkraftsverks fundament studerats. I rapporten beskrivs fundamentens uppbyggnad och dimensionering för utmattning eller för extremlaster diskuteras kort. Beskrivning av vågors transmission över begränsat vattendjup refereras. Sedan beskrivs utförligt tre olika numeriska modeller för beräkning av vågutbredning från öppet hav in mot kuster eller grundflak. Modellerna är fritt tillgängliga för forskningsändamål. Deras begränsningar med avseende på modellerade fenomen och därav följande olika tillämplighet gås igenom. Slutsatserna är att man med modellerna kan generera indata till strukturmekaniska modeller både för utmattnings- och extremlastberäkning. De kan också användas för att studera ur vågsynpunkt lämpligt val av lokaler eller lämplig placering av vindkraft inom valda lokaler.

Författare

Jenny Trumars

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Lars Bergdahl

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Rapport - Vatten Miljö Transport, Chalmers tekniska högskola, Göteborg: 2002:2

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22