Energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden
Report, 2009

I strategisk planering för fjärrvärme i ett framtida energisystem måste hänsyn tas till att fjärrvärmens omvärld står inför stora förändringar. Med fortsatta krav på minskad miljöpåverkan och ökad resurseffektivitet och med samtidig energieffektivisering på användarsidan kommer högre krav att ställas både på beslutsunderlag och analys samt på branschsamverkan med andra intressenter i energisystemet och fastighetsbranschen. Detta projekt inleder en mer framtidsinriktad analys av fjärrvärmens utveckling och bidrar med ny kunskap framförallt rörande energianvändningens utveckling och fjärrvärmens roll för att minska miljöbelastningen från uppvärmning. Särskilt fokus har lagts på betydelsen av energieffektivisering av värmeanvändning i bebyggelsen. Projektet är relativt begränsat i sin omfattning och riktar därför in sig på några särskilda frågeställningar, genom fyra delprojekt: ● Klassningssystem för fastigheter och dess inverkan på fjärrvärme (se Delrapport A). ● Miljöpåverkan från energieffektiva hus och alternativ värme/el (se Delrapport B). ● Analys av energianvändning i miljonprogramsområden (se Delrapport C). ● Nya tekniker och ändrade förutsättningar för el- och värmeproduktion (se Delrapport D). I rapportens huvuddel finns en samlande syntes, vilken bidrar med en sammanhållen systemsyn för fjärrvärmens framtida utmaningar såväl på användar- som produktionssidan. Underlaget för denna syntes består av material och resultat från de fyra delprojekten samt diskussioner och bearbetning av branschföreträdare för energi- och fastighetsbransch under projektets workshops. Syntesen är, på grund av projektets omfattning, i första hand kvalitativ och syftar heller inte till att ge några färdiga svar. Den ska i första hand ses som en utgångspunkt för fortsatt analys av fjärrvärmens framtida roll. Projektet lyfter särskilt fram följande slutsatser: • Fjärrvärmebranschen ser kraftigt ändrade förutsättningar framför sig, både vad gäller värmeanvändningens utveckling och tillförselssidan. Det finns därför starka skäl att vidareutveckla och tillämpa metoder för strategisk framtidsinriktad analys, vilket särskilt kräver utveckling av data, datahantering och systemanalytiska metoder avseende utvecklingen av värmeefterfrågan i byggnader och industri. • För att även framåt säkerställa fjärrvärmens roll i ett uthålligt energisystem kommer det att bli viktigare med en transparent och heltäckande miljövärdering av olika typer av fjärrvärmesystem. Miljövärderingen behöver genomföras med hänsyn tagen till det lokala fjärrvärmesystemet, men utifrån generellt tillämpliga, gemensamma, principer. • Från miljösynpunkt står inte fjärrvärme och energieffektiv bebyggelse (”passivhus”) i något motsatsförhållande. Energieffektiva delar som kopplas samman i ett effektivt energisystem ger optimalt utfall. • För att utveckla långsiktigt hållbara fjärrvärme- och byggsektorer krävs fortsatt utveckling av samverkan mellan bland andra fjärrvärmebransch, fastighetsbransch och samhällsplanering. Fjärrvärmebranschen behöver kunskap om sina kunder, ner till aktuell byggnadsstatus och bostadsbolagens åtgärdsplaner, samtidigt som bygg- och fastighetssektorn behöver kunskap om fjärrvärmens förutsättningar och möjligheter att på lång sikt fortsätta att leverera tillförlitlig värme med minsta möjliga miljöpåverkan.

Kraftvärme

Övriga miljömål

Värmedriven kyla

Torkning av biobränslen

CO2-kostnaden Bioraffinaderier Industriell spillvärme

Regional sammankoppling av nät

Konkurrens om fjärrvärmeunderlaget

Distribuerad generering

Värdering el vs. Värme

Avfallsförbränning

Utbygg gasinfrastruktur

Värmelager

Author

Ingrid Nyström

Chalmers Energy Centre (CEC)

Martin Erlandsson

Torbjörn Lindholm

Chalmers Energy Centre (CEC)

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Morgan Fröling

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Chemical Environmental Science

Chalmers Energy Centre (CEC)

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Chalmers Energy Centre (CEC)

Erik Ahlgren

Chalmers Energy Centre (CEC)

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Per Fahlén

Chalmers Energy Centre (CEC)

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Subject Categories

Materials Engineering

Civil Engineering

Other Environmental Engineering

Building Technologies

ISBN

978-91-7381-016-6

More information

Created

10/7/2017