Fuktsäkra kallvindar – bedömning utifrån riskanalyser av funktion och kostnad
Magazine article, 2013

I denna artikel beskrivs resultat från ett tvåårigt forskningsprojekt (Etapp III) vid Byggnadsfysik, Chalmers som avslutas till sommaren 2013. Inom projektet bedöms fuktsäkerheten för kallvindskonstruktioner utifrån riskanalyser bland annat baserade på avancerade beräkningsmodeller. I projektet kombineras erfarenheterna från två tidigare SBUF-finansierade projekt (Etapp I/II) som presenterats i en rad artiklar i Bygg & teknik,Hagentoft & Sasic (2007, 2009). I denna nya etapp (Etapp III ) har ett antal alternativa tekniska lösningar analyserats. Analysen visar spridning i teknisk funktion, speciellt avseende risk för fukt- och mögelskador samt kostnader baserad på sannolikheten för skador. Forskningsarbetet ingår också i ett internationellt IEA projekt (ECBCS-Annex 55, RAPRetro) se till exempel artikel i Bygg & teknik, Stein, Hagentoft et al (2011) Ytterst syftar arbetet till att identifiera tekniska lösningar med låg risk och livscykelkostnad. Resultat av denna studie kan användas som ett riskbaserat beslutsinstrument vid projektering, renovering eller vid utveckling av nya tekniska

riskkonstruktion

riskanalys

mögel

kallvindar

Author

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Bygg och Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 4/13 Takbyggnadsteknik 2013

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017