Best practice vid lagerstyrning i svensk industri
Report, 2014

Den här rapporten redogör för en enkätstudie om hur svenska tillverkande och distribuerande företag utformat sina lagerstyrningssystem, om vilka metoder (periodbeställning, beställningspunkt, täcktid, MRP, kanban)som används, hur de används, hur väl de upplevs fungera och vad det är för omständigheter som gör att de fungerar mer eller mindre bra. Analysen baseras på 293 enkätsvar från företag med fler än 50 anställda. Rapporten redogör också för skillnader i metodval och arbetssätt mellan högpresterande och lågpresterande företag. Motsvarande studie genomfördes 1993, 1999 och 2005, varför jämförelser med användning och användningssätt under en tjugoårsperiod har kunnat göras. Rapporten avslutas med riktlinjer för att åstadkomma effektiv lagerstyrning.

lagerstyrning

materialstyrningsmetoder

enkätstudie

svenska företag

bets practice

Author

Patrik Jonsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Areas of Advance

Transport

Production

Subject Categories

Transport Systems and Logistics

Economics and Business

Business Administration

More information

Created

10/7/2017