Tala om vad du tycker om Hammarkullen. Framtagning av en dialogmetodik och visuell kartläggning av olika värden i ett bostadsområde
Report, 2019

Hur kan olika kvaliteter och problem i en boendemiljö kartläggas, till exempel hur de boende upplever olika platser i och omkring byggnaden, och hur kan sådan information kommuniceras till andra boende samt till kommunen och fastighetsägare för att påverka kommande förändringar? Under hösten 2017 och våren 2018 genomförde vi en pilotstudie i Hammarkullen, Göteborg, för att utveckla och testa en dialogmetodik för sådan maktförskjutning.
Rapporten är uppdelad i 3 delar och dessa kan i stort sett läsas separat. Del I är mer teoretisk och beskriver studiens bakgrund och syfte (Kapitel 1 – Introduktion), kontext (Kapitel 2 – Hammarkullen), och metodiken i sig (Kapitel 3 – Utveckling av metodiken). Del II presenterar resultaten från pilotstudien, både från enkäten, återkopplingsmötet med de boende, och metodikresultaten som helhet (Kapitel 4 – Resultat). Del III tar en kritisk blick på materialet utifrån olika perspektiv (Kapitel 5 – Diskussion), diskuterar hur metodiken kan utvecklas framöver för att tillämpas i andra bostadsområden i Göteborg och i Sverige (Kapitel 6 – Utblick) och sammanfattar lärdomar att ta med sig (Kapitel 7 – Slutsatser).

Maptionnaire

Demokrati

Dialogmetod

Visuell kartläggning

Enkätstudie

Maktförskjutning

Author

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Jenny Stenberg

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Alfredo Torrez

The Swedish Union of Tenants

How do the residents of Hammarkullen perceive their environment? - Visual mapping with Maptionnaire of different values prior to renovation

Adlerbertska Foundations, 2017-01-01 -- 2017-12-31.

Adlerbertska Foundations, 2017-01-01 -- 2017-12-31.

Adlerbertska Foundations, 2017-01-01 -- 2017-12-31.

Adlerbertska Foundations, 2017-01-01 -- 2017-12-31.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Publisher

Chalmers/Hyresgästföreningen

More information

Latest update

3/30/2022