Dokumentation workshop geosystemtjänster - ekosystemtjänster
Other - Documentation in Swedish of a workshop on geosystem services, 2019

Dokumentation av workshop gällande att diskutera begreppen ekosystemtjänster och geosystemtjänster

Plats: Chalmersska huset i Göteborg, Kanalrummet.
Datum och tid: 29 augusti, kl 11.30-15.30

Bakgrund: Utifrån pågående forskning på Chalmers om undermarken som en multifunktionell resurs ser vi ett behov av att kunna systematiskt beskriva alla typer av tjänster undermark som naturen tillhandahåller med syftet att kunna ta bättre och mer hållbara beslut angående hur dessa tjänster/resurser skall nyttjas. Flera av dessa tjänster är biotiska och klassas då som ekosystemtjänster (ES). Andra typer av tjänster såsom t.ex. geoenergi, utrymme, bärförmåga, arkeologiska och geologiska arkiv är inte biotiska och kan därför principiellt inte betecknas vara ES. Hur bör man då beskriva dessa på bästa sätt så att man kan få en helhetsbild över undermarkens tjänster? Vi ser att begreppet geosystemtjänster förmodligen kan fånga in detta och skulle kunna vara ett bra ramverk. Men är det bra eller mindre bra att introducera nya begrepp? Hur ser andra organisationer som arbetar med ES på att föra in ett nytt begrepp? Liknande frågeställningar uppstår när man t.ex. arbetar inom vattenförvaltning där flera av vattnets tjänster är abiotiska, där t.ex.
begreppet grundvattentjänster används ibland och som innefattar både biotiska och abiotiska tjänster.

Syfte: Att samla representanter från olika organisationer som arbetar med och berörs av arbetet med ES för att dela erfarenheter och kunskap omkring ES och vad som inte fångas in under begreppet ES, om detta är ett problem eller ej för de olika organisationerna, och hur man ser på att föra in nya begrepp och nyttan med det.

Upplägg: Ett antal korta föredrag för att introducera alla till frågeställningen, hur de olika organisationerna arbetar med ekosystemtjänster (ES) idag och deras roller. Därefter diskussion utifrån ett antal frågeställningar.

Inbjudningslista: Representanter ifrån Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Boverket och Naturvårdsverket, forskare (Chalmers), kommuner (Malmö, Göteborg), HaV och Vattenmyndigheterna.

undermarksplanering

workshop

myndigheter

geosystemtjänster

ekosystemtjänster

Creator

Jenny Norrman

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

SUB Sustainable use of underground space

BeFo - Rock engineering research foundation, 2016-07-01 -- 2021-08-31.

Formas (942-2016-50), 2016-07-01 -- 2021-06-30.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Ecology

Economics

Geology

Oceanography, Hydrology, Water Resources

Environmental Sciences

Geosciences, Multidisciplinary

More information

Latest update

8/26/2020