Att visualisera det osynliga - Visualisering av miljöfaktorer i stadsmodeller
Forskningsprojekt, 2013

​I en pilotstudie studeras området kring Masthuggstorget – Masthamnsgatan med avseende på luftkvaliteten och vindutsatthet till följd ändrad/förtätad bebyggelsestruktur. Utifrån den plan som föreligger för nybyggnation i området, och nuvarande situation avseende utsläpp från exempelvis trafik och hamnverksamhet, kommer vindsimuleringar och spridningsberäkningar att genomföras för kvävedioxid alternativt partiklar. 

För jämförelse kommer även ett nu-scenario att tas fram. Beräkningarna görs genom användande av en 3D-mikroskale modell (CFD-modell) där byggnader (nuläge och framtid), lokal meteorologi samt emissioner (nuläge och framtid) för luftföroreningar inkluderas.
 
Resultatet, både luftföroreningshalter och vind, kommer att extraheras i ett finskaligt grid för flera vertikala nivåer. Dessa grid kommer ligga till grund för 3D-visualisering genom en interpolation mellan motsvarande gridceller för intilliggande vertikal nivå.
 
Luftföroreningsvisualiseringen kommer att implementeras i Göteborgs nya 3D-stadsmodell. Vi kommer att arbeta med hur denna visualisering ska designas för  bästa tydlighet och möjlighet till interaktivitet med modellen.

​I samarbete med Marie Haeger Eugensson och Karin Sjöberg på IVL.

Deltagare

Beata Stahre Wästberg (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Jonas Tornberg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Mistra Urban Futures

Finansierar Chalmers deltagande under 2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Hälsa och teknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-21