Uppföljning av forskningsbehov för industrialisering av additiv tillverkning i metall (FuRAM)
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Syfte och mål: Projektets mål var att ta fram en tydlig, uppdaterad och väl industriförankrad bild av nuläget och aktuella forskningsbehov inom additiv tillverkning (AM) av metall i Sverige. En färdplan för forskning och innovation för att öka industrialisering av AM i metall i Sverige togs fram 2017 och följdes av en utlysning från SIP Metalliska Material.


I detta projekt gjordes en avstämning av hur området har utvecklats senaste åren och eventuella behov av satsningar för att ytterligare snabba på industrialiseringen i Sverige. Resultaten har sammanfattats i en öppen rapport. Förväntade effekter och resultat: AM av metall är ett område under snabb utveckling, med stor potential för industrialisering och ökad svensk konkurrenskraft. Detta projekt har utvärderat utfallet av tidigare insatser och försökt besvara frågan hur eventuella nya insatser bör vara inriktade och avgränsade för att på bästa sätt stödja utvecklingen mot industrialisering av AM av metall. En rapport som beskriver nuläget inklusive prioriterade forsknings- och utvecklingsbehov framåt har levererats. Den förväntade effekten är snabbare industrialisering av AM av metall i Sverige genom prioriterade insatser. Upplägg och genomförande: Projektets har kartlagt nuläget och prioriterat forsknings- och utvecklingsbehov, med särskilt fokus på materialsidan, som behövs för att kunna möta utmaningar och tillvarata möjligheter inom AM av metall längs hela dess värdekedja.

Projektets mål var att föreslå inriktning och avgränsning för tänkbara insatser, som underlag för att bedöma behoven av ytterligare insatser inom området AM av metall. Slutsatserna är väl förankrade hos olika intressenter, däribland aktörer inom materialutveckling och behovsägare.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Högskolan Väst

Trollhättan, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Swerim AB

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-04328
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-18