Att lära av det förflutna och skapa möjligheter för en hållbar framtid: indikatorer och scenarier för svensk mjölk
Forskningsprojekt , 2021 – 2022

Den svenska mjölksektorn har genomgått en dramatisk strukturomvandling under de senaste 30 åren, åtta av tio mjölkbönder har slutat och nationellt har produktionen minskat med tjugo procent. Detta projekt undersöker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter av denna utveckling och analyserar framtida scenarier tillsammans med olika intressenter inom mjölkproduktionen. Målsättningen är att ge en kunskapsbas för en fortsatt bred samhällsdiskussion om hur svensk mjölkproduktion kan och bör utvecklas.
I första delen identifieras avgörande skeenden och beslut som har varit viktiga för minskningen av antalet mjölkföretag och nötkreatur. För att förstå hur dessa förändringar relaterar till miljömässig hållbarhet och djurvälfärd, beräknas ett antal trendindikatorer för dessa parametrar för perioden 1990-2020. Därefter genomförs workshoppar med intressenter som presenterar scenarier för svensk mjölkproduktion och dessa diskuteras i relation till resultat från projektets första del.

Deltagare

Christel Cederberg (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Projekt-id: 123
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-18