Förbättrad homogenitet hos delignifierade fibrer
Forskningsprojekt , 2021 – 2025

Syfte och mål:
Delignifieringseffekter i en sulfatmassakokare kan variera med avseende på kemisk sammansättning och fysikaliska egenskaper hos de producerade fibrerna. Ojämna delignifieringseffekter inom flisbiten kan kopplas direkt till lokala variationer i masstransport och kan inverka på fibrernas kvalité/homogenitet. Då kemisk sammansättning direkt inverkar på fiberns egenskaper fokuserar detta projekt på att belysa hur kemisk sammansättningi i olika delar av den behandlade flisbiten varierar med tid, temperatur och kemiska förhållanden beroende på morfologi och storlek.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet kommer att generera kunskap om underliggande mekanismer bakom heterogena delignifieringseffekter och därmed öppna upp för förbättrad kvalitetskontroll samt utveckling av mer resurseffektiva processer, vilket i sin tur kommer att leda till stärkt konkurrenskraft hos svenska massabruk. I ett bredare perspektiv kommer projektet att bidra till vidare utveckling mot effektiva och diversifierade bioraffinaderikoncept samt till kompetensförsörjning och etablering av nya utbildnings- och forskningsnätverk av stor betydelse för omställning till en bioekonomi.

Deltagare

Merima Hasani (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-02084
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-16