Markanvisningstävlingen som verktyg för klimatanpassning av byggd miljö - innovativa lösningar för bostäder
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Syfte och mål: Syftet för FoU-projektet är att testa och utveckla tavlingen som verktyg för innovation och design av bostäder med smarta klimatlösningar. Det konkreta syftet är att planera och genomföra två markanvisningstävlingar med klimat-anpassade bostäder.
Tävlingarna genomförs i samverkan med Norrköpings kommun som tillhandahåller två byggklara tävlingstomter. Tävlingarna genomförs som professionella experimentella laboratorium for att mota klimatutmaningar med hjälp av forskarstöd. Norrkopings kommun har för avsikt att skapa ett framtidsorienterat bostadsbyggande. Förväntade effekter och resultat: Tävlingarna i projektet kommer attr producera förslag som reducerar klimatpåverkan i arkitektur, byggande och samhällsplanering. Tävlingarna ingår i en långsiktig färdplan mot ett klimatneutralt samhälle. Markanvisningstävlingarna i Norrköping innebär att kommunen bidrar till färdplanen med innovationer och klimat-anpassning. Tävlingarna bygger kunskap genom lokala klimatinitiativ på globala utmaningar och blir goda exempel som kommer att göras tillgängliga hos bl.a. Sveriges arkitekter. Ett sätt att underlätta kun-skapsspridningen i samhällsbyggnadssektorn
Upplägg och genomförande: FoU-projektet omfattar tva strategier for kunskapsproduktion. Dels teorier, metoder och begrepp med fokus pa bostäder, klimatanpassning och innovation. Har ar syftet att forsta tavlingen som professionellt experimentell laboratorium för nytankande. Dels en praktisk tillampning för att utveckla tavlingen som verktyg. Tävlingsuppgiften är ett svar pa behovet av klimatneutralitet. Två tävlingar genomförs med multidisciplinara designteam som har i uppgift att ta fram klimatanpassade lösningar. Vinnande forslag kan användas som demonstrationsprojekt.

Deltagare

Magnus Rönn (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Byggherrarna Sverige AB

Stockholm, Sweden

Högskolan i Halmstad

Halmstad, Sweden

Municipality Council of Norrköping

Sweden

Sveriges Arkitekter

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-02466
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-12