Utvärdering av mobilitetsavtal och effekter av minskadparkeringsutveckling och mobilitetsåtgärder i Göteborgs Stad
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

Kommunerna undersöker idag olika åtgärder för att minska transportrelaterade växthusgasutsläpp. En av dessa är att tillgång till olika mobilitetstjänster och flexibla parkeringstal. Genom att tillhandahålla olika mobilitetsåtgärder kan byggherrar minska antalet parkeringsplatser.
Forskningen har visat på ett starkt samband mellan tillgång till parkering, bilägande och bilanvändning. Att minska parkeringen har således potentialen att bidra till mer hållbara mobilitetsmönster. Göteborg Stad har i deras parkeringsreglering infört mobilitetsavtal med fastighetsägare för att reglera införandet av olika mobilitetsåtgärder. Detta projekt är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs Stad och IVL för att utvärdera dessa mobilitetsavtal och deras effekter. Studien undersöker mobilitetsåtgärder i olika bostadsområden, fastighetsägarnas förhållningssätt för att möta de boendes mobilitetsbehov, och effekterna på boendes mobilitet. Syftet med projektet är att ge Göteborgs Stad handlingskraftig kunskap som de kan använda för att löpande utvärdera mobilitetsavtalen och för att informera en bredare politisk diskussion kring parkering och hållbar mobilitet. Studien bidrar till kunskap om de kombinerade effekterna av flexibla parkeringstal, minskad parkeringstillgång och mobilitetsåtgärder. Resultaten kommer att vara användbara för svenska och internationella kommuner som vill se över sina parkeringsstrategier för att bidra till en mer hållbar och transporteffektiv stadsplanering.

Deltagare

Frances Sprei (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Devon McAslan

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2022-01999
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-09