Möjligheter i anläggningsprojekt med artificiell intelligens - förstudie
Forskningsprojekt, 2022 – 2023

Digitaliseringen accelererar och med den potentialen i datorstöd i anläggningsprojekt. Analys av alternativa lösningar och innovativ utformning kopplade till valda produktionsmetoder och utformning är centralt för att hitta möjligheter i projekt. Här finns en mycket stor potential som ligger i att undersöka hur projekteringen på ett automatiserat och strukturerat sätt kan stödja entreprenören i att hitta möjligheter i projekt. Med utgångspunkt i förfrågningsunderlaget kan en kravprofil tas fram, som metod och strukturell utformning bör jämföras mot. Med detta angreppsätt kan ett mycket stort antal utformningar utvärderas mot multipla kriterier för att analysera för- och nackdelar med olika lösningar och produktionsmetoder. Således optimeras konstruktionen mot multipla krav för att möta kundens behov. Dessa krav skulle exempelvis kunna vara pris, CO2, hållbarhet byggbarhet osv, vilka samlas i kravprofilen. Analyserna kommer kräva stöd av både artificiell intelligens (AI) och mänsklig input för att vara framgångsrika då det stora underlaget kommer kräva en automatiserad process. På detta sätt uppnås en total nytta, där krav kan utvärderas mot varandra, vilket ger entreprenören större möjlighet till genomtänkta val.

Förstudien syftar till att undersöka, identifiera och beskriva kunskapsluckor inom området. Hur möjligheter analyseras och hur innovativa förslag hanteras kommer beskrivas.

Deltagare

Rasmus Rempling (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mats Karlsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

Skanska

Solna, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 14123
Finansierar Chalmers deltagande under 2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-19