Individspecifika rekommendationer för prevention av typ 2 diabetes i afraikanska och europeiska populationer
Forskningsprojekt, 2022 – 2025

Syfte och mål
Målet med studierna är att finna prediktorer för utveckling av störd glukosomsättning bland individer från Sydafrika, Ghana samt Sverige inklusive eventuella könsskillnader. I nästa steg avser vi att analysera kostnadseffektiva sätt att bedriva dietinterventioner i riskgrupper för utveckling av typ 2 diabetes inom dessa populationer.

Förväntade effekter och resultat
Vi förväntar oss att kunna identifiera viktiga proteiner och metabola omsättningsprodukter i blodet som kan vägleda kostnadseffektiva dietinterventioner bland individer i olika etniska grupper som befinner sig i riskzonen för att utveckla typ 2 diabetes.

Planerat upplägg och genomförande
I kohorter från Sydafrika, Ghana och Sverige analyseras biomarkörer för utveckling av störd glukosomsättning inklusive typ 2 diabetes. Detta göra med s k proteomik samt metabolomik. I hälsoekonomiska analyser studeras kostnadseffektivitet av olika tänkbara dietinterventioner. Detta relateras till vad som bedöms genomförbart på ett realistiskt sätt, via semi-strukturella intervjuer med individer som bedöms vara i riskgrupp för utveckling av typ 2 diabetes samt patientorganisationer och hälsovårdsorganisationer.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2022-00547
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2025

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-18