Följ pengarna: Den svenska forskningens politiska ekonomi, 1930-1980
Forskningsprojekt, 2024 – 2026

Den svenska historieskrivningen om forskning och forskningspolitik bygger på felaktiga uppgifter.Den tidigare forskningen har genomgående och okritiskt dragit slutsatser baserade på vetenskapens egna utsagor snarare än politikens faktiska innehåll och effekter. Den svenska historieskrivningen om forskning och forskningspolitik bygger på felaktiga uppgifter. Den tidigare forskningen har genomgående och okritiskt dragit slutsatser baserade på vetenskapens egna utsagor snarare än politikens faktiska innehåll och effekter. Detta har resulterat i en standardberättelse som framhåller att svensk forskning under 1900-talet har katalyserats av forskningsråden och främst har utförts av universitet och högskolor samt att ”ren” vetenskaplig grundforskning varit särskilt gynnad. Våra preliminära studier av forskningens finansiering i Sverige indikerar att dessa antaganden inte stämmer. Projektet är inspirerat av journalistikens slagord ”följ pengarna”. Detta innebär ingående studier av forskningens finansiering och hur den förändrades från 1930-talet till och med 1970-talet. Genom att utgå från nyligen digitaliserat offentligt tryck kommer projektet ge nya och bättre informerade underlag för historieskrivningen om forskning i Sverige. De centrala frågorna handlar om finansieringens proportioner, dess inriktning, och om de aktörer och intressen som formade besluten. Projektet, som förenar ekonomisk historia och vetenskapshistoria, har som målsättning att producera en ny berättelse om forskningens politiska ekonomi som är fri från myter och traderade missförstånd. Detta har uppenbar betydelse för den akademiska historieskrivningen men är också viktigt för forskningspolitikens debatter och överväganden.

Deltagare

Per Lundin (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2023-00965
Finansierar Chalmers deltagande under 2024–2026

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-11-29