Utvärdering av energistrategier vid upprustning av det svenska byggnadsbeståndet för ett osäkert framtida klimat
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

En konsekvensanalys av hur det svenska byggnadsbeståndet påverkas av framtidens klimat genomförs, för både bostadshus och lokaler. Existerande modeller och metoder utvecklas vidare för att kunna utvärdera olika renoveringsalternativ. Numeriska simuleringsverktyg används för att studera flera framtida klimatscenarier och deras inverkan på risken för skador på byggnaderna. Renoveringsalternativens effektivitet utvärderas genom att fuktprestanda, potentiell energibesparing, minskning av CO2 utsläpp och ekonomiska effekter studeras. Det mest lämpade renoveringsalternativet ska vara tillräckligt robust för framtidens klimat och de förväntade mer extrema väderförhållandena. Projektet kommer att resultera i en metodik för att utvärdera konsekvenserna av framtidens klimat baserat på osäkerheter i klimatscenarierna och olika föreslagna renoveringsalternativ. Studien kommer att identifiera renoveringsåtgärder och tekniker som är mest lämpade för att stå emot klimatförändringen. Arbetet fokuserar på en av dagens viktigaste frågeställningarna för byggindustrin. Samtidigt som byggnaderna måste anpassas för att stå rustade för de osäkra framtida klimatscenarierna ska energianvändningen minskas.Med Sveriges byggnadsbestånd som fallstudie kan den utvecklade metodiken och resultaten från studien väntas driva på utvecklingen i andra länder för att investera i sina byggnadsbestånd för att möta utmaningarna relaterade till framtidens klimat och förändra byggindustrin i en mer hållbar riktning.

Deltagare

Angela Sasic Kalagasidis (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Erika Mata Las Heras

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2013-781
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/R...

Senast uppdaterat

2017-02-08