Mål och styrmedel för CO2 och kortlivade klimatpåverkande ämnen
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Vi avser att bedriva forskning som syftar till att utveckla och förbättra kunskapen kring en lång rad policyrelaterade och vetenskapliga klimatfrågor. Det handlar om att ta fram direkt policyrelevant kunskap som belyser frågeställningar som måste hanteras av näringsliv och politik. Arbetet är uppdelat i två huvudområden: 1. Mål, emissionsbanor och kostnader •Emissionsmål för framtida åtagandeperioder givet existerande osäkerheter kring klimatkänsligheten •Kostnader för att nå 2 gradersmålet för olika energisystem och markanvändningsscenarier •Analys av osäkerhet när det gäller klimatkänsligheten 2. Icke-CO2 växthusgaser – värdering och internationella avtal •Effekter av kortlivade klimatpåverkande ämnen på havsnivån •Vilken roll minskningar av utsläppen spelar för att nå långsiktiga temperaturmål?

Deltagare

Christian Azar (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P35443-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-27