Policy- och scenarioanalys i en ny modellmiljö: en applikation av TIMES-EMEC
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Både energisystemmodeller och allmänna jämviktsmodeller är viktiga som verktyg vid strategisk energiplanering på nationell nivå. Modellerna har grundläggande olikheter och ger därför olika svar på frågor såsom kostnaderna för olika policyåtgärder. Genom att mjuklänka modellerna kan de dock samköras på ett strukturerat sätt, och därigenom kan respektive modells styrka utnyttjas, vilket kan bidra till ett förbättrat och samtidigt transparent stöd i policy- och beslutsprocesser. Tidigare försök till mjuklänkning mellan TIMES och EMEC har fungerat väl men några delar av processen bör förbättras. I detta projekt skall först detta göras, och sedan skall de mjuklänkade modellerna användas för policy- och scenarioanalys, samt för att bedöma hur och i vilken utsträckning mjuklänkningen kan bidra till Energimyndighetens prognosarbete.

Deltagare

Erik Ahlgren (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P38479-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-03-17