Biosorption i aktivslamprocessen: Mekanismer, kinetik och konsekvenser för processdesign
Forskningsprojekt, 2013 – 2017

Aktivslamprocessen är den vanligaste metoden för avloppsrening i de industrialiserade länderna. Rening av organiskt material, kväve och fosfor åstadkoms med hjälp av flockar som innehåller levande mikroorganismer. Både fysiska och biokemiska processer bidrar till reningen. Biokemiska omvandlingar i det aktiva slammet kan matematiskt modeleras relativt exakt. Det är också välkänt att en stor mängd organiskt material och ammonium snabbt tas upp när det kommer i kontakt med det aktiva slammet. Denna fysiska biosorptionsprocess är dock dåligt karakteriserad och beaktas vanligtvis inte när man designar nya reningsprocesser. Målet med det här projektet är att undersöka mekanismer och kinetik för biosorption av organiskt material och ammonium till aktivt slam. Vi kommer att utveckla en mätteknik som gör det möjligt att analysera hur förhållanden i slammet och avloppsvattnet påverkar biosorptionen. Vi kommer sedan att modelera biosorption i fullskaleprocesser. Våra resultat kommer att bli mycket viktiga för styrning och kontroll av redan befintliga aktivslamprocesser, och också för design av nya hållbara processer som minimerar energiåtgång och maximerar energiutvinning från avloppsvatten.

Deltagare

Oskar Modin (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2012-1433
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-09