Funktion av dragna pålar i lösa kohesionsjordar för långtidslast
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Utförande av stora undermarksprojekt vid stora jorddjup kräver att konstruktioner förankras för att förhindra upplyft genom avschaktning och hydrauliska lyftkrafter. Tidigare erfarenhet i Skandinavien berör främst temporära dragbelastade pålar. Hur sådana pålar uppträder i lösa leror vid långtidsbelastning är således inte känt. Syftet med projektet är att ge underlag för projektering av dragbelastade pålar för att förankra undermarkskonstruktioner i lösa jordar i Skandinavisk geologi. Dragbelastade kohesionspålars funktion vid långtidsbelastning utreds lämpligast i form av ett forsknings/utvecklingsprojekt, vilket omfattar såväl litteraturgenomgång, teoriutveckling och laboratorieförsök som fältförsök och analys En litteraturgenomgång bör ge en god uppfattning om olika dimensioneringsfilosofier som är förhärskande idag men i annan geologi. I laboratorium kan försök utföras i modellskala för en kvalitativ studie. Resultaten kan jämföras med fullskaleförsök i fält. Analys av dragbelastade pålar bör ske både med analytiska metoder och numerisk modellering.

Deltagare

Claes Alén (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Peter Hedborg

Forskningsingenjör vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Aaro Pirhonen

Forskningsingenjör vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Göran Sällfors

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jorge Yannie

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2012/45805
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-13