Innovativa besluts- och affärsmodeller för energieffektiv renovering av byggnader
Forskningsprojekt, 2013 – 2018

Projektet studerar hur innovativa affärs- och beslutsmodeller för renovering av byggnader kan skapas, upptas i organisationer samt stimulera beslutsfattare inom byggsektorn att välja mer energieffektiva lösningar. Projektet angriper detta område utifrån två perspektiv som var och en studerar två nyckelaktörer som identifierats som viktiga om sektorn ska uppnå de miljömål som är uppsatta fram till 2030 respektive 2050; offentliga byggherreorganisationer samt småhusägare. Det första perspektivet fokuserar på en pågående förändringsprocess i offentliga byggherreorganisationer där befintliga beslutsmodeller anpassas till de nya energimålen vilket i sin tur påverkar institutionaliserad management praktik och beteenden i organisationen. Perspektiv två avser att skapa affärsmodeller för små och medelstora företag (SMEs) och syftar till att stimulera uppkomsten av utvecklingsallianser där småhusägare, hantverkare/entreprenörer och byggmaterialtillverkare utvecklar en gemensam innovationsprocess. Projektet som helhet förenar ett makroperspektiv (policybeslut, reglering, hållbar utveckling) med ett mikroperspektiv (projektprocesser och praktik, organisatoriskt lärande, kommunikation och social interaktion). Således fokuserar projektet på processen likväl som på de aktörer som ingår i processen, men även till del på affärsmässiga styrmedel. De bägge perspektiven bidrar till ett multidisciplinärt teoribygge kring gröna innovations- och beslutsprocesser.

Deltagare

Pernilla Gluch (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Veronica Carlsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Christian Koch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Göran Lindahl

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Ingrid Svensson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2012-253
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-17