Specialistens roll som kunskapsbärare vid industrialiserat byggande
Forskningsprojekt, 2011 – 2015

I ett led att effektivisera byggprocessen samt för att möta kundernas krav på en bättre kvalitet har många företag i byggsektorn satsat på en ökad industrialisering och standardisering av sina produkter och processer. En ökad standardisering medför dock att stor del av den mer strategiska kunskapen koncentreras till enskilda grupper och/eller bakas in i gemensamma referensobjekt (artefakter). Detta innebär att stor del av kunskapen, likväl makt, allokeras från projekten till mer centralt organiserade funktioner eller specialistkonsulter. Denna strukturella förändring utmanar idag rådande normer och kultur vilket yttrar sig i en utvecklingströghet. Projektet som genomförs tillsammans med industrin syftar till att studera specialistens roll som kunskapsbärare relaterat till standardiserat och industrialiserat byggande. Målet är att bidra med kunskap gällande hur organisationer i byggindustrin kan utforma standardiserade processer så att de inte enbart effektiviserar sin produktion och produkt utan även stimulerar ett effektivt kunskapsutbyte inom och mellan organisatoriska enheter och yrkesgrupperingar. Förutom rekommendationer till industrin bidrar studien med teoretisk kunskap kring hur nya roller skapas och utvecklas inom byggsektorn samt djupare förståelse kring hur dessa utmanar äldre maktstrukturer och etablerade yrkesroller. Ett område där det idag i hög grad saknas studier.

Deltagare

Pernilla Gluch (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Mathias Petter Gustafsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Finansiering

Formas

Projekt-id: 244-2010-283
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/E...

Senast uppdaterat

2016-10-13