Urbana akustikskärmar
Forskningsprojekt, 2013 – 2018

​I större städer utgör höga ljudnivåer från vägtrafik ett stort och växande miljöproblem. Akustiska skärmar upplevs ofta som fysiska barriärer och estetiskt oönskade, vilket hindrar användningen att i urban miljö reducera höga ljudnivåer från trafik. Syftet är att på sikt betydligt minska exponeringen för höga ljudnivåer från vägtrafik, både för boendemiljöer och för rekreationsytor i städer. Målet är att utveckla och sprida ett koncept för låga urbana akustikskärmar för vägtrafik, som omfattar akustiska, arkitektoniska och praktiska aspekter. Vi förväntar oss att det föreslagna projektet kommer att bidra till miljömålet God bebyggd miljö genom att resultaten kan tillämpas på platser där ljudnivåreducerande åtgärder inte tillämpas idag. Genom utvecklingen av modeller, prototyper och slutligen ny skärm, planerar vi kunna ge kunskap och praktiskt användbara lösningar för att minska ljudnivåer från vägtrafik i städer. Vi planerar att utveckla ett koncept för låga akustiska skärmar avsedda för stadsmiljö, som är platsspecifikt anpassningsbara så att de tillför arkitektonisk kvalitet i gatumiljön samtidigt som andra funktioner kan uppfyllas, som trafikavdelare eller säkerhetsräcken. I designfasen kommer tre olika skärmtyper att undersökas genom virtuell modellering, varav den mest lovande varianten byggs som prototyp och sedan i full skala i stadsmiljö. Utvärdering sker i de olika stegen och tillgängliggörandet utgörs främst av publik rapportering och workshops med användardialog.

Deltagare

Jens Forssén (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Bart van der Aa

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Samarbetspartners

Konstfack

Stockholm, Sweden

Stockholms stad

Stockholm, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Tyréns AB

Stockholm, Sweden

Z-Bloc Norden AB

Färjestaden, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-03049
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ur...

Skapat

2015-05-12