Avskiljning av organiska föroreningar i reningsanläggningar för dagvatten
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Dagvatten har visat sig innehålla organiska föroreningar i halter som ofta överstiger miljökvalitetsnormer. Rening av dagvatten anses därför vara av stor betydelse om man ska uppnå de satta målen för god vattenkvalitet. Trots detta finns idag mycket lite forskning kring hur väl olika reningstekniker klarar av att avskilja organiska föroreningar från dagvatten. Detta projekt har som syfte att undersöka avlägsnandet av ett flertal organiska ämnen från dagvatten. Forskningens fokus ligger på rening i dagvattendammar och genom filtermaterial; två av de idag mest använda reningsteknikerna för dagvatten. Föroreningsflödet i dammar ska studeras genom att mäta inkommande och utgående vattenhalter och -volymer samt förekomsten av och föroreningsinnehållet i stillastående matriser (biofilm och sediment). Genom bägarförsök kommer olika sorbenter att undersökas och jämföras m a p sorptionsförmåga för organiska föroreningar. I försök med filter i lab-skala kommer inkommande och utgående vattenhalter samt halter i filtermaterial ge dataunderlag för att dra slutsatser om föroreningarnas avskiljning. Målet är att resultaten från denna forskning ska bidra till effektivare metoder för behandling av dagvatten. Resultaten är av intresse för aktörer som ansvarar för skydd av dagvatten- och recipientkvalitet, såsom markägare, kommuner, samt trafik- och miljöförvaltningar.

Deltagare

Karin Björklund (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

University of British Columbia (UBC)

Vancouver, Canada

Finansiering

J. Gust. Richert stiftelse

Projekt-id: 2016-00235
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Formas

Projekt-id: 245-2012-1607
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/R...

Senast uppdaterat

2016-06-29