Bildande av defekter vid svetsning och deras inverkan på mekaniska egenskaper hos Ti-6Al-4V och Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Svetsande strukturer och komponenter är en förutsättning för kostnadseffektiv tillverkning av flygmotorkomponenter. Ett av projektets huvudsyften är att förklara varför porer/defekter bildas för specifika inställningar av svetsparametrar vid lasersvetsning, som är en av de viktigaste svetsmetoderna. Eftersom inte alla typer av porer/defekter påverkar de mekaniska egenskaperna är det även viktigt att kunna särskilja mellan ”farliga” och ”ofarliga” porer/defekter, och detta kommer därför också utforskas genom mekanisk provning av svetsar med varierande porer/defekter. Olika svetsgeometrier kan även inverka på det mekaniska beteendet och därför ingår även en undersökning av svetsgeometrins inverkan på valda mekaniska egenskaper. Projektet fokuseras på titanlegeringarna Ti-6Al-4V (Ti-64) och Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo (Ti-6242). Resultaten från projektet förväntas innebära förbättrade förutsättningar för beräkning/dimensionering av svetsade konstruktioner. Vidare skapas ökade möjligheter till optimala val av kombinationer av smide/gjutgods/plåt och materialval i sig. Sammantaget innebär detta stärkta möjligheter till lättviktsdesign för komponenter och system och kostnadsbesparingar i produktion

Deltagare

Uta Klement (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/r...

Senast uppdaterat

2018-03-14