Bildande av defekter vid svetsning och deras inverkan på mekaniska egenskaper hos Ti-6Al-4V och Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Svetsande strukturer och komponenter är en förutsättning för kostnadseffektiv tillverkning av flygmotorkomponenter. Ett av projektets huvudsyften är att förklara varför porer/defekter bildas för specifika inställningar av svetsparametrar vid lasersvetsning, som är en av de viktigaste svetsmetoderna. Eftersom inte alla typer av porer/defekter påverkar de mekaniska egenskaperna är det även viktigt att kunna särskilja mellan ”farliga” och ”ofarliga” porer/defekter, och detta kommer därför också utforskas genom mekanisk provning av svetsar med varierande porer/defekter. Olika svetsgeometrier kan även inverka på det mekaniska beteendet och därför ingår även en undersökning av svetsgeometrins inverkan på valda mekaniska egenskaper. Projektet fokuseras på titanlegeringarna Ti-6Al-4V (Ti-64) och Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo (Ti-6242). Resultaten från projektet förväntas innebära förbättrade förutsättningar för beräkning/dimensionering av svetsade konstruktioner. Vidare skapas ökade möjligheter till optimala val av kombinationer av smide/gjutgods/plåt och materialval i sig. Sammantaget innebär detta stärkta möjligheter till lättviktsdesign för komponenter och system och kostnadsbesparingar i produktion

Deltagare

Uta Klement (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-01148
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/r...

Senast uppdaterat

2018-03-14